Тайлан
Нэр Төрөл Огноо Оруулсан огноо Татах
1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт Улиралын тайлан 2022 оны 3 -р Улирал 2022-12-26 18:34:07
2. аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт Жилийн тайлан 2022 он 2022-12-26 18:27:37
3. ЗГҮАХ-ийн 2019 оны биелэлт Жилийн тайлан 2019 он 2020-04-04 18:52:30
4. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Улиралын тайлан 2017 оны 1 -р Улирал 2017-04-07 11:29:37
5. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Жилийн тайлан 2016 он 2017-04-07 11:27:31
6. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, ИТХ-ын Тогтоолын 2016 оны биелэлт Жилийн тайлан 2016 он 2017-01-23 12:13:27
7. Засгийн газрын үндэсний хөтөлбөрүүд Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-08-02 14:03:32
8. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар түүний биелэлт Улиралын тайлан 2016 оны 2 -р Улирал 2016-06-27 13:42:09
9. Аймгийн Засаг даргын 2014-2016 оны үйл ажиллагааны "Бидний Алтай" хөтөлбөрийн биелэлт Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-06-27 13:40:21
10. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-06-27 13:38:06
11. Монгол улсын эдийн засаг, нйигмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-06-27 13:36:56
12. Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-06-27 13:35:10
13. Уур амьсгалын өөрчлөлт-2015 Жилийн тайлан 2015 он 2016-04-29 12:51:19
14. Хог хаягдлын менежментйиг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр Жилийн тайлан 2015 он 2016-04-29 11:57:23
15. Ус үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Жилийн тайлан 2015 он 2016-04-26 10:19:58
16. БОАЖГ-ын 2015 оны тайлан Жилийн тайлан 2015 он 2016-04-13 16:52:54
17. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2015 оны хагас жилээр Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-08-20 11:43:45
18. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ /ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/ Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-07-17 15:32:19
19. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ БИЕЛЭЛТ / ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/ Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-07-17 15:27:09
20. МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ / ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР / Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-07-17 15:24:38
21. АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2014-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ “БИДНИЙ - АЛТАЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ /2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-07-17 15:20:44
22. АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ / Хагас жилийн байдлаар / Хагас жилийн тайлан 2015 оны 1 -р хагас 2015-07-17 15:16:49
23. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 18:11:35
24. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 17:56:55
25. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 17:51:18
26. Аймгийн засаг даргын 2014-2016 оны үйл ажиллагааны Бидний-Алтай хөтөлбөрийн биелэлт Жилийн тайлан 2014 он 2015-02-27 17:45:45
27. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ-2014 Жилийн тайлан 2014 он 2015-02-27 16:28:53
28. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2013 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН Жилийн тайлан 2013 он 2015-02-27 16:28:07
29. 2012 ОНЫ “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО Жилийн тайлан 2012 он 2015-02-27 16:27:10
30. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ-2011 Жилийн тайлан 2011 он 2015-02-27 16:25:59
31. Бог-ын 2013 оны тайлан Жилийн тайлан 2013 он 2014-11-03 12:31:45
32. Богын 2012 оны тайлан Жилийн тайлан 2012 он 2014-11-03 12:30:35
33. БОГ-ын 2011 оны тайлан Жилийн тайлан 2011 он 2014-11-03 12:29:31
34. БОГ-ын 2010 оны тайлан Жилийн тайлан 2010 он 2014-11-03 12:25:22
35. БОГ-ын 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан Жилийн тайлан 2009 он 2014-11-03 12:24:22
36. Аймгийн Засаг даргын БОНХ-ийн сайдттай 2014 онд байгуулсан гэрээний биелэлт Жилийн тайлан 2014 он 2014-11-03 11:53:10
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.