Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-04-01 2020 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ /I улирлын мэдээ/ Тус газарт 2020 оны эхний 3 дугаар сарын байдлаар нийт хариутай 35 албан бичиг ирсэн. Үүнээс Хариутай 33 албан бичгийн хариу хугацаандаа цаасаар болон цахимаар хүргэгдсэн бөгөөд 2 албан бичгийн хариу өгөх хугацаа болоогүй байна.... Дэлгэрэнгүй
2019-12-30 2019 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ 2019 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2016-06-30 Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн явц 2016 оны эхний хагас жилийн хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ... Дэлгэрэнгүй
2015-02-09 2014 оны албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар (2014.01.01-2014.12.31) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт нийт 399 албан бичиг ирснээс 101 нь хариутай албан бичиг байна. Эдгээр 101 хариутай албан бичгийн 3 албан бичиг буюу 2.97 хувь нь хугацаа хоцорч, 98 албан бичиг буюу 97.02 хувь нь хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.