Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2018-03-22 Ногоон гэрчилгээ олгох журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг уриалж байна. Байгаль орчны салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд болон аймгийн Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө /2012-2020/, Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр/2012-2020/-т байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, бохирдлыг багасгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчинд ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.