Хөтөлбөр төлөвлөгөө
Нэр Төрөл Огноо Оруулсан огноо Татах
1. 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2020 он 2020-04-04 21:06:21
2. Аймгийн ЗДҮАХ-ийн биелэлт Жилийн тайлан 2019 он 2020-04-04 18:49:24
3. Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлт Улиралын тайлан 2017 оны 1 -р Улирал 2017-04-07 11:32:21
4. БОАЖГ-ын 2016 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт Жилийн тайлан 2016 он 2017-01-23 12:20:43
5. Дотоод хяналт 2016 Хагас жилийн тайлан 2016 оны 1 -р хагас 2016-05-25 17:28:46
6. БОАЖГ-ын 2016 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2016 он 2016-04-13 16:09:46
7. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2014 оны биелэлт Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 18:03:47
8. “УС” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 16:15:55
9. Говь-Алтай аймагт "Ус" үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2015 он 2015-02-27 15:55:47
10. Говь-Алтай аймгийн агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр Жилийн тайлан 2014 он 2014-12-16 11:34:14
11. БОГ-ын 2014 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2014 он 2014-11-03 12:54:31
12. БОГ-ын 2013 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2013 он 2014-11-03 12:48:51
13. БОГ-ын 2012 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2012 он 2014-11-03 12:48:10
14. БОГ-ын 2011 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2011 он 2014-11-03 12:47:12
15. БОГ-ын 2009 оны төлөвлөгөө Жилийн тайлан 2009 он 2014-11-03 12:34:48
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.