Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

         Аймгийн хэмжээнд ашигт малтмалын  хүчин төгөлдөр 183 тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 967.2 мянган га талбайг буюу 6.8 хувийг, үүнээс 47 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 67.5 мянган га талбайг буюу 0.47 хувь, 136 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл нийт нутаг дэвсгэрийн 899.7 мянган га талбайг буюу 6,36 хувийг тус тус эзлэж байна. /2017.11.05 байдлаар/

Дээрхи тоо баримтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын судалгаатай харьцуулахад  ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоо 24-ээр, эзлэх талбайн хэмжээ 503.1 мянган га-аар буюу 3.6 хувиар буурсан дүнтэй байна.

        Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А-3, А-4, А-5 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах журам”, “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тавих журам”, “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам” –уудын хэрэгжилтийг хангах ажиллах ажлын хүрээнд сумдын Засаг дарга болон байцаагч нарт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө болон нөхөн сэргээлтийн баталгаа, тусгай дансны бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд  хяналт тавьж журмын дагуу  ажиллах тухай зөвлөмжийг жил бүр хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

       Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 47 талбай бүртгэлтэй байгаагаас тайлант онд 7 талбайд олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй “Алтайн хүдэр” ХХК-ий Таяннуур, “Мандал-Алтай” группын Хөв булгийн уурхай, Цогт эрин транссын Бөөрөгийн алтны уурхайн 2017 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/154 дүгээр захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хяналт шалгалт хийн арга зүйн зөвлөгөө болон  үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллаж байна.

    Олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй 4 аж ахуйн нэгж нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2017 онд нийт 102.4 сая төгрөг зарцуулсан байна.  Олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй 4 аж ахуйн нэгж нь 2015 оноос хойш нөхөн сэргээлтийн баталгаа хөрөнгө нийт 78.3 сая төгрөгийг БОАЖЯ-ны дэргэдэх тусгай дансанд байршуулсан байна.

 

    АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ                
  2018.07.16                 Говь-Алтай аймаг           
Д/д Сумын нэр  Жагсаалт Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Ашигт малтмалын төрөл  Олгосон огноо Дуусах огноо Үйл ажиллага явуулж байгаа эсэх  Ашиглаж эхэлсэн он  Нийт ашиглаж буй газрын хэмжээ га  Газар ашигласны төлбөр  мян.төг Газрын хянан баталгаа хийгдсэн огноо  Олборлолтод өртсөн газрын хэмжээ /га/ Нөхөн сэргээсэн газрын хэмжээ /га/
2015 2016 2017
1 Алтай MV-020566 Олонбулаг 2,000.03 Өү Жи Си Эйч Эл Алт 2016.05.27 2046.05.27 Үгүй                 
2 Алтай, Бугат MV-017292 Хонхор заг 1,623.80 Салхит-Алтай Нүүрс 2013.04.08 2043.04.08 Үгүй                 
3 Бигэр MV-015636 Булаг 291.32 Эн Си Жи Ти Алт 2010.08.13 2040.08.13 Тийм  "Марко поло" ХХК 2011 оноос эхлэн ашиглаж байгаад 2016 оноос "Эн Си Жи Ти" ХХК-д шилжүүлсэн. 291.32 15560.0 0 6000.0 хийлгээгүй. 88.47 93.27
4 Бигэр MV-017117 Булаг 321.71 Эн Си Жи Ти Алт 2012.09.07 2042.09.07 Тийм 321.70
5 Бигэр MV-020665 Хуурай 290.57 Эн Си Жи Ти Алт 2016.10.25 2046.10.25 Үгүй                 
6 Бугат MV-017570 Хиагтын Сэврээ уул 14,465.10 Могол интэрнэшнл Нүүрс 2014.07.09 2044.07.09 Үгүй                 
7 Бугат, Тонхил MV-020814 Өдөр булаг 629.70 Цогц эрин транс Алт 2017.05.10 2047.05.10 Тийм  2017 629.7 0 0 164.4 2018.05 6.73 4.28
8 Дэлгэр MV-017121 Булагт 53.63 Мандал-Алтай групп Нүүрс 2012.09.06 2042.09.06 тийм  2012 53.63 3431.6 4280 4290.0 "Вектор меп" ХХК 2016.10 4.65 байхгүй 
9 Есөнбулаг MV-009115 Нарийн овгор 26.50 Нутгийн хаш Бар/м 2005.01.10 2035.01.10 үгүй                 
10 Тайшир MV-017077 Бор нуур 1,097.40 Тайширын хүдэр Төмөр 2012.07.17 2042.07.17 Үгүй                 
11 Тайшир MV-017621 Өндөр цахир 1,690.71 Содгазар Ховор металл 2014.10.01 2044.10.01 Үгүй                 
12 Тайшир MV-017689 Дөрвөлжин 542.21 Цэнгазар Бар/м 2014.12.17 2044.12.17 Үгүй                 
13 Тайшир MV-020807 Бор нуур 409.74 Тайширын хүдэр Бар/м 2017.05.08 2047.05.08 Үгүй                 
14 Тайшир MV-020861 Шар тохой 144.43 Ирээдүй МНЖ транс Алт 2017.07.04 2047.07.04 Үгүй                 
15 Тонхил MV-017580 Хөндлөн уул 1,399.32 Юниверсалминерал эксплорейшн Алт, Мөнгө 2014.07.28 2044.07.28 Үгүй                 
16 Төгрөг MV-001715 Хужиртын-Ам 42.69 Хүннү говь алтай Нүүрс 1999.07.01 2029.07.01 нарийвчилсан хайгуул     1707.6 1707.6 1707.6 Ашид Ананда ХХК 2016.10    
17 Төгрөг MV-005043 Хужирт булаг 50.73 Хүннү говь алтай Нүүрс 2002.10.28 2032.10.28 нарийвчилсан хайгуул     2067.6 2067.6 2067.6 Ашид Ананда ХХК 2016.10    
18 Төгрөг MV-005097 Хужиртын булаг 27.33 Хүннү говь алтай Нүүрс 2002.11.11 2032.11.11 нарийвчилсан хайгуул     1093.2 1093.2 1093.2 Ашид Ананда ХХК 2016.10    
19 Төгрөг MV-006387 Огторгын худаг 26.66 Мандал-Алтай групп Нүүрс 2003.10.04 2033.10.04 2003-2009 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаад зогссон. Үгүй            үгүй     
20 Төгрөг MV-015403 Хужиртын улаан ар 81.70 Хүннү говь алтай Нүүрс 2010.01.11 2040.01.11 нарийвчилсан хайгуул     3270.0 3270.0 3270.0 Ашид Ананда ХХК 2016.10    
21 Төгрөг MV-017540 Цахир 708.35 Венера-Алтай Нүүрс 2014.05.27 2044.05.27 Үгүй                  
22 Төгрөг MV-017685 Цахир 570.44 Венера-Алтай Нүүрс 2014.12.12 2044.12.12 Үгүй                 
23 Төгрөг MV-020594 Нүдэн 19.71 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.08 2046.07.08 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
24 Төгрөг MV-020595 Сэрээгийн өндөр 8,622.58 Хүннү алтай минералс Нүүрс 2016.07.08 2046.07.08 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
25 Төгрөг MV-020608 Цагдуулт уул 1,082.58 Хүннү алтай минералс Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
26 Төгрөг MV-020610 Хүрэнгийн талбай 542.66 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
27 Төгрөг MV-020611 Хүрэнгийн талбай 318.53 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
28 Төгрөг MV-020612 Хүрэнгийн талбай 881.67 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
29 Төгрөг MV-020613 Хүрэн гол 18.06 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
30 Төгрөг MV-020614 Хүрэн гол 176.88 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
31 Төгрөг MV-020615 Ацын ам 9.96 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
32 Төгрөг MV-020616 Ацын ам 36.82 Хүннү говь алтай Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
33 Төгрөг MV-020782 Өгөөмөр-1 83.33 Цэрдийн тал Нүүрс 2017.03.22 2047.03.22 Үгүй                 
34 Төгрөг, Цээл MV-020609 Цагдуулт уул 21,041.89 Хүннү алтай минералс Нүүрс 2016.07.29 2046.07.29 Нарийвчилсан хайгуул           Ашид Ананда ХХК 2016.10    
35 Цээл MV-013527 Таян нуур 44.71 Алтайнхүдэр Төмөр 2008.04.11 2038.04.11 Тийм  2009 74.9 948.0 27913.0 13450.6 "Эх монгол байгаль" ХХК 2017.10 74.9 Нөхөн  сэргээлт хийгдээгүй  байгаа 
36 Цээл MV-015377 Таяннуур-1 123.82 Алтайнхүдэр Төмөр 2009.12.28 2039.12.28 Тийм  2009 "Эх монгол байгаль" ХХК 2017.11
37 Цээл MV-017626 Чандмань-Өндөр 236.42 Алтайнхүдэр Төмөр 2014.10.13 2044.10.13 Үгүй                 
38 Цээл MV-017627 Чандмань-Өндөр 301.43 Алтайнхүдэр Төмөр 2014.10.13 2044.10.13 Үгүй                 
39 Чандмань MV-000905 Зээгт 25.00 Гобикоул энд энержи Нүүрс 1997.12.30 2027.12.30 Тийм  1980 оноос ашиглаж эхэлсэн бөгөөд 2006 оноос  Гоби коулд энд Энержи ХХК эзэмшиж 2007 оноос  үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 25.0 4468.0 2234.4 37364.8 "Газар сервис" ХХК 2013.05.10 13.3 Нөхөн  сэргээлт хийгдээгүй  байгаа 
40 Чандмань MV-011965 Шар хоолой 256.56 Гобикоул энд энержи Нүүрс 2006.08.29 2036.08.29 Тийм  "Газар сервис" ХХК 2013.05.11
41 Чандмань MV-014217 Шар хоолой 201.77 Гобикоул энд энержи Нүүрс 2006.08.29 2036.08.29 Тийм  "Газар сервис" ХХК 2013.05.12
42 Чандмань MV-017438 Асгат 146.12 Гобикоул энд энержи Нүүрс 2013.12.13 2043.12.13 Үгүй                 
43 Шарга MV-017241 Алаг уул 402.54 Металл-Импекс Хөнгөн цагаан 2012.12.27 2042.12.27 Үгүй                 
44 Шарга MV-019681 Улаан уул 79.14 Бест ресоурсес Зэс 2015.10.21 2045.10.21 Үгүй                 
45 Эрдэнэ MV-017389 Эрдэнэ-2 683.61 Минтекминералс Алт 2013.09.27 2043.09.27 Үгүй                 
46 Эрдэнэ MV-020660 Балинтолгой 398.86 Балинтолгой майнинг Алт 2016.10.17 2046.10.17 Үгүй                 
47 Эрдэнэ MV-020664 Суман хад 5,235.99 Налгархөндий Mолибден, Алт, Зэс 2016.10.25 2046.10.25 Үгүй                 
                                   
                                   
        Судалгаа гаргасан. Мэргэжилтэн                                            Д.Мөнгөнчимэг               

     

            

 

 

 

Мэдээ оруулсан : 2018-08-05 16:53:03
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.