Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020-03-10 Цөлжилтийн төлөв байдлын судалгаа, менежментийг хийлгэлээ. Судалгааны дүнгээр нийт нутаг дэвсгэрийн 79,5 хувь нь их бага хэмжээгээр доройтсон бөгөөд үүнээс доройтол нэмэгдэх хандлагатай газар нутаг (дунд, хүчтэй, нэн хүчтэй зэрэглэлд хамрагдах) 41,9 хувийг эзэлж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2016-05-30 Цөлжилттэй тэмцэх өдрийг угтаж булан уст цэгийн хогийг цэвэрлэж нөхөн сэргээлт хийлээ Цөлжилттэй тэмцэх өдрийг угтаж Есөнбулаг сумын Рашаант багийн Шаврын голд хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж орхигдсон Жаргалантын булгийн нийт 1,98 га талбайн хогийг цэвэрлэж, гольдролыг орчны эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээлээ.... Дэлгэрэнгүй
2016-05-16 Говь-Алтай аймгийн цөлжилтийн мониторингийн шинжилгээний дүн 2015 он Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай хамтран Говь-алтай аймгийн Тайшир, Тонхил, Дарив, Халиун, Төгрөг, Шарга гэсэн нэр бүхий 7 сумын бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын нийт 28 зогсоол цэгт цөлжилтийн мониторингийн судалгааг хийв. Зогсоол цэгийн анхан шатны чанарын дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлов.... Дэлгэрэнгүй
2016-04-27 Цөлжилтийн судалгааны талаархи мэдээлэл Говь-Алтай аймгийн хувьд нийт нутаг дэвсгэрийн 3.4 хувь нь цөлжилтийн нэн хүчтэй, 5.4 % нь хүчтэй, 38.7% нь дунд, 40.3% нь сул илэрсэн нутагт хамрагдаж байна. Энэ нь нийт нутгийн 87.8 хувь цөлжилтөнд өртсөнийг илэрхийлж байна. Үлдсэн 12.2 хувь нь цөлжилт илрээгүй гэсэн тоо баримттай байгаа боловч энэ нь аймгийн хэт хуурай цөлийн бүс, цөлийн бүс, ... Дэлгэрэнгүй
2016-04-27 Говь-Алтай аймгийн "Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө" ЗГ-ы 2010 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 51 дүгээр тогтоолоор “Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г батлан гаргасан билээ. Тус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1 ... Дэлгэрэнгүй
2014-10-22 Цөлжилт, хөрсний элэгдэл, эвдрэл Говь-Алтай аймгийн хувьд нийт нутаг дэвсгэрийн 4.23 хувь нь цөлжилтийн нэн хүчтэй, 11.67 % нь хүчтэй, 23.61% нь дунд, 25.09% нь сул илэрсэн нутагт хамрагдаж байна. ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.