Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Идэвхитэн байгаль хамгаалагчид
2014-09-24 Идэвхитэн байгаль хамгаалагч Байгаль орчныг хамгаалах, түүний нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэд тавих хяналт, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хийх ухуулга сурталчилгааны ажилд нутгийн иргэдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, ажлын үр дүнгээр нь урамшуулах тухай журам”-ыг батлан 2006 оноос эхлэн идэвхитэн байгаль ... Дэлгэрэнгүй
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.