Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2022 оны сургалт, нийгмийн баталгаа хангах хөтөлбөр

2022 ОНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

    2022.01.22                                                                                                                                                                                                    Алтай хот 

Сургалтын нэр

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

1

Авилгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, авилга, ашиг сонирхлын эсрэг сурталчилгааны ажил зохион байгуулах

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь, арга хэмжээний тоо

100 хувь

90-ээс доошгүй хувь, 1 арга хэмжээ

1,2,3,4 дүгээр улирал

Я.Жаргалцэцэг

2

Үндэсний бичгийн сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

 

21

2-оос доошгүй арга хэмжээ, 21-ээс доошгүй албан хаагч

1,2,3,4 дүгээр улирал

Я.Жаргалцэцэг

3

Хувь хүний хөгжил, харилцаа хандлагын сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-

15-аас доошгүй

9 сард

Я.Жаргалцэцэг

4

Google earth pro мэдээллийн технологи, шинэ программын сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-

10-аас доошгүй

6 сард

Я.Жаргалцэцэг

Г.Олонбаатар

5

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, журмын сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-

20-оос  доошгүй

5 сард

Я.Жаргалцэцэг

Б.Содмаа

Г.Олонбаатар

Д.Мөнгөнчимэг 

 

6

Шинээр томилогдсон байгаль хамгаалагч болон бусад албан хаагчдыг дагалдуулж сургах, зааварчилгаа өгөх

 

Шинээр томилогдсон албан хаагчийн тоо

4

1-ээс доошгүй

1,2,3,4 дүгээр улирал

Я.Жаргалцэцэг болон бусад мэргэжилтнүүд

7

Удирдлагын академийн зайн сургалтад албан хаагчдыг хамруулах

Хамрагдсан албан хаагчдын тоо

1

3-аас доошгүй

1,2,3,4 дүгээр улирал

Я.Жаргалцэцэг

8

Засгийн Газар, БОАЖЯ, Төрийн албаны зөвлөл, АЗДТГ, Хэлтэс агентлаг, төсөл хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан сургалтанд албан хаагчдыг тухай бүр хамруулах

 

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

35

40-өөс доошгүй албан хаагч

 

I.II.III.IY улиралд

Бүх мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч албан хаагчид

9

Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгуулах

Хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-

20-оос доошгүй

I улиралд

Я.Жаргалцэцэг

 

                            2022 ОНД АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ

                              ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

    2022.01.22                                                                                                                                                                                                    Алтай хот

Сургалтын нэр

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Хугацаа

Хариуцах  албан тушаалтан

1

Дотоод журамд өөрчлөлт оруулах

Шинэчлэн  баталсан журам

1

2020 оны 06 сарын 16-нд шинэчлэн баталсан

Д.Батмагнай

Т.Лодой

2

Гавьяаны амралтаа авсан байгууллагын  ахмадуудаа Цагаан сар болон ахмадын баярын арга хэмжээнд хүндэтгэл үзүүлэх

Ахмадын тоо

 4

2, 10 сард

А.Энх-Амгалан

Я.Жаргалцэцэг

3

Албан хаагчдад хоолны мөнгөний дэмжлэг үзүүлж мөнгийг зохих хувиар тооцож олгох

Албан хаагчийн тоо

 

 

А.Энх-Амгалан

Я.Жаргалцэцэг

4

Ээлжийн амралтыг газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу албан хаагчдад биеэр эдлүүлэх

Хуваарийн дагуу ээлжийн амралт эдэлсэн албан хаагчийн тоо

43 албан хаагч

1,2,3,4 дүгээр улирал

А.Энх-Амгалан

Я.Жаргалцэцэг

5

Тэмдэглэлт ой баяр ёслолын үеэр тэргүүний ажилчдыг шагналд тодорхойлох, холбогдох газарт уламжилах

Шагналд тодорхойлсон албан хаагчийн тоо

3-аас доошгүй

1,2,3,4 дүгээр улирал

Я.Жаргалцэцэг

6

Хурим хийсэн, хүүхдийн сэвлэгний найр, шинэ байранд орох, шинэ хүүхэдтэй болох зэрэгт байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх

Албан хаагчийн тоо

5-аас доошгүй

Жилийн турш

А.Энх-Амгалан

Я.Жаргалцэцэг

7

Ар гэрт нь гачигдал гарсан, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тохиолдолд байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх

Албан хаагчийн тоо

5-аас доошгүй

Жилийн турш

А.Энх-Амгалан

Я.Жаргалцэцэг

8

Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас авах

Сэтгэл ханамжийн хувь

80-аас доошгүй

06 сард

Я.Жаргалцэцэг

9

Амьдралын зайлшгүй гачигдал тохиолдсон болон ажилтны өөрийн хүсэлтийг үндэслэн албан хаагчдад чөлөө олгох

Албан хаагчийн тоо

5-аас доошгүй

Жилийн турш

Я.Жаргалцэцэг

10

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах

Үзлэгийн тоо

Хамрагдалтын хувь

1

90-ээс доошгүй хувь

Жилийн турш

Я.Жаргалцэцэг

 

Мэдээ оруулсан : 2022-05-01 09:50:30
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.