Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2020 онд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

2020 ОНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

    2020.01.07                                                                                                                                                                                                      Алтай хот 

Сургалтын нэр

Хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан  мэргэжилтэн

Хамтран зохион байгуулагч

1

Албан хаагчдад мэдээ, тайланг шаардлагад нийцүүлэн гаргах талаар сургалт зохион байгуулах

1 сард

М.Наранцацрал

Аймгийн ЗДТГ

2

Байгаль орчны статистик мэдээллийн сан хэрхэн бүрдүүлэх сургалтад хамрагдах

 

1 сард

Холбогдох мэргэжилтнүүд

БОАЖЯ

3

Ажлын байран дахь стресс зохицуулах талаар сургалт зохион байгуулах

2 сард

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг,

ГБХЗХГ

4

Архив, бичиг хэргийн хэрэг эрхлэгчийг  мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах

2 сард

Я.Жаргалцэцэг, А.Энх-Амгалан

Архивын ерөнхий газар

5

Албан хаагчдад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт зохион байгуулах

3 сард

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Ганширнэн

 

Аймгийн Архивын тасаг

6

Photo shop программын сургалт зохион байгуулах

4 сард

Г.Олонбаатар

 

7

Гэр бүлийн харилцаа, архидан согтууралттай тэмцэх талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах

5 сард

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг,

ГБХЗХГ

 

8

Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт зохион байгуулах

6 сард

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг

Цагдаагийн газар

9

Мэдээллийн технологи, шинэ программын сургалт зохион байгуулах

9 сард

Г.Олонбаатар

 

9

Байгаль орчны салбарын албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулах

3,12 сард

Я.Жаргалцэцэг болон бусад мэргэжилтнүүд

 

10

Засгийн Газар, БОАЖЯ, Төрийн албаны зөвлөл, АЗДТГ, Хэлтэс агентлаг, төсөл хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан сургалтанд албан хаагчдыг тухай бүр хамруулах

1-12 сард

Бүх мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч албан хаагчид

-

11

Шинээр томилогдсон байгаль хамгаалагч болон бусад албан хаагчдыг дагалдуулж сургах, зааварчилгаа өгөх

1-12 сард

Я.Жаргалцэцэг болон бусад мэргэжилтнүүд

-

12

Хууль сурталчлах ажлын хүрээнд Төрийн албаны шинэ хууль болон дүрэм журмуудын сургалт

1-12 сард

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг 

 

Аймгийн ЗДТГ

13

Байгаль орчны салбарын ажилтнуудын сайн туршлагын мэдээллийг үүсгэх, түгээх

 

3-6 сард

Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг 

 

Байгаль орчны салбарын байгууллагууд

 

Мэдээ оруулсан : 2020-04-06 18:26:55
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.