Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
албан бичгийн шийдвэрлэлт
                                                                                                    
          ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН  МЭДЭЭ
                                                        Есөнбулаг сум
Ирсэн бичгийн  Бүртгэлд хүлээж авсан Явуулсан бичгийн Шийдвэрлэсэн байдал
Он,сар, өдөр, дугаар Хаанаас хэнээс Хариу өгөх хугацаа Он,сар, өдөр Дугаар Он,сар өдөр Дугаар Хаана хэнд  Албан тоотоор Амаар болон утсаар /хэнд Хэрхэн шийдвэрлэсэн Хэнээр 
2016.01.06 №33/41 Цагдаагийн газар 2016.01.08 2016.01.07 №02 216.01.08 №05 Цагдаагийн газарт тийм   Тус газарт геологийн мэргэжлийн ажилтан байхгүй. Мөн чулууны дээжийг нүдээр харж шинжлэх боломжгүй тул шинжээчийн дүгнэлт гаргах боломжгүй байна. Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн
2016.01.06 №13 Эрүүл мэндийн газар 2016.01.11 2016.01.08 №04 2016.01.11   Эрүүл мэндийн газарт цахим-аар   Үндэсний хөтөлбөрт оруулах саналыг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа
2016.01.18 №06 Статистик-ийн хэлтэс 2016.01.19 2016.01.19 №12 2016.01.19 2016.010. Статистик-ийн хэлтэст тийм   Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн
2016.01.18 №1/77 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс  2016.01.25 2016.01.20 №14 2016.01.29   Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст  цахим-аар    Төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжсэн ажлын судалгааг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж
2016.01.22 №5/34 Прокурорын газар 2016.01.26 2016.01.25 №17 2016.01.25. №33 Прокурорын газарт тийм   Байгаль хамгаалагч нар нь захиргааны зөрчил ногдуулах эрхтэй боловч сүүлийн жилүүдэд торгууль, шийтгэврийн хуудасгүй шалтгаанаар  захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулахгүй байгаа болно. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг
2016.01.22 №07/404 БОНХАЖЯ-аас 2016.02.05 2016.01.27 №19 2016.02.02 №39 БОНХАЖЯ-нд тийм   Аймгийн хэмжээнд судлагдсан болон судлагдаагүй рашааны ордуудын мэдээллийг  гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа
2016.01.27 №3/120 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл 2016.02.05 2016.01.28 №21 2016.02.03 №44 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газраас зэрэг дэв олгох төрийн албан хаагчдын судалгааг хүргүүлэв.  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг
2016.01.28 №5/127 Хууль зүйн хэлтэс 2016.02.03 2016.02.01 №22 2016.02.03 №43 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газраас архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтын захиалгыг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг
2016.02.02 №5/221 Хууль зүйн хэлтэс 20160.2.25 201602.04 №26 2016.02.23 №59 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газраас Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ,  хадгалалтын мэдээг гарган хүргүүлэв. Бичиг хэргийн ажилтан Т.Нансалмаа
2016.02.17 №15 Төрийн албаны салбар зөвлөл 2016.03.01 2016.02.18 №33 2016.02.26 №62 Төрийн албаны салбар зөвлөл-д тийм   Тус газраас төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг хүргүүллээ. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг
2016.02.29 №3/329 Засаг даргын тамгын газар  2016.02.29 2016.03.05 №36 2016.03.04 №73 Засаг даргын тамгын газарт тийм   газрын даргын ээлжийн амралтын санлыг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг
2016.03.14 №1/186 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.10 2016.03.17 №44     БОНХАЖЯ-нд     хугацаа болоогүй Мэргэжилтэн Б.Содмаа
2016.03.15 №10/1315 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.25 2016.03.21 №47     БОНХАЖЯ-нд     хугацаа болоогүй мэргэжилтн-үүд
2016.03.24 №3/434 Засаг даргын тамгын газар  2016.06.20 2016.12.20 2016.03.25 №49     Засаг даргын тамгын газарт     хугацаа болоогүй Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн
 

 

Мэдээ оруулсан : 2016-03-28 16:59:52
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.