Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
иргэдийн өргөдөл гомдол санал хүсэлт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт 2015 оны III улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээ 2015.09.30 Есөнбулаг сум 2015 оны 3-р улирлын байдлаар (2015.07.01-2015.09.30) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 10 єргєдєл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна. Эдгээр єргєдєл гомдол, санал хүсэлтийн 10 нь буюу 100 хувь хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу єгєгдсєн. 2015 оны III улиралд иргэдээс Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал № Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт /%/ Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй 1 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 10 10 100% ДҮН 10 10 100% 2015 оны III улиралд иргэдээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/ № Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт Үүнээс Бичгээр 11-11 төвөөр Цахим хэлбэрээр Утсаар хандсан Биечлэн уулзсан Бусад 1 Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 10 10 Дүн 10 10 Тайлбар:Өргөдлийн шийдвэрлэлтийн явц: 2015 оны III улиралд иргэдээс Байгаль орчны газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/ № Зонхилж байгаа асуудал тоогоор нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ 1 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл 4 40% 2 Чөлөө хүссэн өргөдөл 2 20% 3 Ажил хүссэн өргөдөл 1 10% 4 Ажлаас чөлөөлөх өргөдөл 1 10% 5 Ус ашиглах, худаг гаргах хүсэлт 1 10% 6 Бусад 1 10% НИЙТ 10 100% Мэдээ оруулсан : 2015-10-02 16:14:17
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.