Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлт / хагас жилийн байдлаар/
Мэдээ оруулсан : 2015-08-24 11:29:05