Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт 2015 оны эхний

хагас жилийн байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол,

санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

 

2015.06.25                                                                                                   Есөнбулаг сум

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар (2015.01.01-2015.06.25) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 60 єргєдєл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна Эдгээр єргєдєл гомдол, санал хүсэлтийн 58 нь буюу 96,6%    хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу єгєгдсєн, 2 өргөдлийн хуулийн хугацаа болоогүй байна.

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдээс Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт /%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

60

58

 

 

2

96,6%

ДҮН

60

58

 

 

2

96,6%

 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт

/хэлбэрээр/

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

 

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

60

60

 

 

 

 

 

Дүн

60

60

 

 

 

 

 

                Тайлбар:  Өргөдлийн шийдвэрлэлтийн явц.

1. Тус газарт Есөнбулаг сумын АВЗ Констракшн ХХК  нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх,  АВЗ Констракшн ХХК  ус ашиглах хүсэлт гаргасан  өргөдөл ирүүлсэн бөгөөд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж өргөдөл, гомдол гаргах, түүнийг  байгууллага, албан тушаалтнаас  шийдвэрлэх тухай хуулийн хугацаа болоогүй болно.

 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар иргэдээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт  хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 

Зонхилж байгаа асуудал

тоогоор

нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл

29

48,2%

2

Чөлөө хүссэн өргөдөл

8

13,3%

3

Ажил хүссэн өргөдөл

12

20%

4

Ажлаас чөлөөлөх өргөдөл

 

1

1,6%

5

Ус ашиглах, худаг гаргах хүсэлт

8

13.3%

6

Бусад

2

3,3

       

НИЙТ

60

100%

         

 

 

 

 
 
Мэдээ оруулсан : 2015-08-19 11:02:37
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.