Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Байгаль орчны үнэлгээ, аудит
БОНБҮнэлгээ хийлгэхэд шаардагдах бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, олгох хугацаа

  1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/
  2. Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл
  3. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/
  4. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт
  5. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан
  6. Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (топо, сансрын, кадастрын)
  7. Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын тодорхойлолт
  8. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/

Уул уурхайн төслийн хувьд:

а.Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд  
б. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
в. XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын батлагдсан тайлан, нөөц баталсан шийдвэр
г. MV лицензтэй бол эрх бүхийбайгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц баталсан шийдвэр
д. БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний тайлан
е. Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл

  1. Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл г.м.

Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногт олгох ба шаардлагатай тохиолдолд 14 хоногийн хугацагаар нэг удаа сунгаж болно.

Мэдээ оруулсан : 2015-05-04 16:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.