Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
          ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН  МЭДЭЭ  
                           
2015.04.29                                                                                  Алтай хот
Ирсэн бичгийн  Бүртгэлд хүлээж авсан Явуулсан бичгийн Шийдвэрлэсэн байдал Тайлбар
Он,сар, өдөр, дугаар Хаанаас хэнээс Хариу өгөх хугацаа Он,сар, өдөр Дугаар Он,сар өдөр Дугаар Хаана хэнд  Албан тоотоор Амаар болон утсаар /хэнд Хэрхэн шийдвэрлэсэн Хэнээр   
1 2014.09.16№3/1577 ЗДТГ 2015.01.05 2014.09.17 №261 2015.01.05 №04 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст тийм   Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
2 2014.12.12 №59 Төрийн албны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл 2015 .01.05 2014.12.12 №391 2015.01.05 11.30 цагт ЗДТГ-ын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Итэшмаад тайлан   Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
3 2014.12.22 №397 Аудитын газар 2015.01.12 2014.12.23 №393 2015.01.12 №10 Аудитын газарт тийм   Тус газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж өгөхийг хүссэн албан бичгийг хүргүүлэв. Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан  
4 2014.12.24 №3/676 Есөнбулаг сумын ЗДТГ 2015.01.05 2014.01.30 №398 2015.01.05 №05 Есөнбулаг сумын ЗДТГ-т тийм  
Тус газрын 1, 2 дугаар цэргийн үүрэгтэн, автомашин, механизмын бүртгэл, судалгааг гарган хүргүүлэв.
Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
5 2014.12.30 №8/234 БОНХАЖЯам 2015.01.15 2014.12.31 №399 2015.01.14 №12 БОНХАЖЯ-ы газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас 2014 онд гаргасан ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбарыг товчооны хамт хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
6 2015.01.05 №2/03 Хөгжлийн бодлогын хэлтэс  2015.01.10 2015.01.06 №01 2015.01.10 16.00 цагт Хөгжлийн бодлогын хэлтэст, baasan@govi-altai.gov.mn цахим-аар   Аймгийн нийгэм эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах саналыг хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
7 2015.01.06 №2/08 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 2015.01.12 2015.01.07 №03 2015.01.12 №09 Насан туршийн боловсролын төвд тийм   Тус газраас 2015 онд зохион байгуулах сургалт, семинарын төлөвлөгөөг хавсралтаар хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
8 2015.01.08№21/17 Онцгой байдлын хэлтэс 2015.01.20 2015.01.08 №04 2015.01.20 №20 Онцгой байдлын хэлтэст тийм   Тус газраас гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний тодотголд оруулах санал байхгүй бөгөөд 2015 онд гамшгийн үед хамтран ажиллах гэрээг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
9 2015.01.21 №5/30 Прокурорын газар 2015.01.28 2015.01.22 №14 2015.01.28 №26 Прокурорын газарт тийм   Тус газрын захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
10 2015.01.20 №08/24 БОНХАЖЯам 2015.01.26 2015.01.23 №19 2015.01.26 №25 БОНХАЖЯ-ы газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
11 2015.01.22 №06/295 БОНХАЖЯам 2015.01.28 2015.02.02 №24 2015.02.02 №43 БОНХАЖЯ-ы аялал жуулчлалын бодлогын зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас Google street view-д оруулах шаардлагатай газруудын мэдээллийг хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа Хугацаа хоцорч ирсэн
12 2015.02.05№24 ЗДТГ 2015.02.10 2015.02.05 №25 2015.02.10 №47 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газраас зэрэг дэв олгох төрийн албан хаагчдын судалгааг хүргүүлэв.  Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
13 2015.02.09№01 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл 2015.02.17 2015.02.10 №26 2015.02.17 №62 ИТХ-ын ажлын албанд тийм   Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2015 онд зохиох ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
14 2015.02.17№09/835 БОНХАЖЯам 2015.03.16 2015.02.25 №28 2015.03.17 №78 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газарт, sbattsetseg_mgl@yahoo. сom албан бичгээрцахим-аар, /2015.03.16 16.00 цаг/   Тус аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн судалгааг гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
15 2015.03.19№3/413 ЗДТГ 2015.04.05 2015.03.20 №40 2015.04.03 №102 Төрийн захиргаа удирдлагын
хэлтэст
тийм   Тус аймагт байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжиж буй гадны төсөл хөтөлбөр, гадаад хамтын ажиллагааны талаарх судалгааг гарган хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
16 2015.03.20№38 Онцгой байдлын хэлтэс 2015.04.05 2015.03.20 №42 2015.04.03 №101 Онцгой байдлын хэлтэст тийм   2015 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 38 дугаартай ирүүлсэн албан шаардлагын хариуг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
17 2015.03.26 №3/456 ЗДТГ 2015.04.10 2015.03.27 №46 2015.04.06 №104 ЗДТГ-т тийм   Тус газрын даргын ээлжийн амралтын саналыг хүргүүлэв Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
18 2015.03.31№3/470 ЗДТГ 2015.06.20, 2015.12.20 2015.04.01 №48           хугацаа болоогүй Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
19 2015.03.31№01/1786 БОНХАЖЯ-ы сайд 2015.04.03 2015.04.06 №50 2015.04.07 №2/489 БОНХАЖЯ тийм   ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн албан бичгээр хариуг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа Хугацаа хоцорч ирсэн
20 2015.04.07№4/491 ТЗУХ 2015.04.08 2015.04.08 №53 2015.04.08 №109 ТЗУХ-т тийм   Тус газрын 2014 оны 12 сарын 31-нээс 2015 оны 04 сарын 08-ны хугацааны орон тоо, хөдөлгөөний мэдээллийг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
21 2015.04.13№2/514 Иргэн нийгмийн хөглийн бодлог эрхэлсэн орлогч Д.Батсайхан 2015.06.25, 2015.12.25 2015.04.14 №59           хугацаа болоогүй Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
22 2015.04.13№7/2103 БОНХАЖЯ-ы Ойн бодлго зохицуулалтын газар 2015.04.20 2015.04.15 №62 2015.04.20 11.40 цаг   tree_forest_tree@yahoo.com цахим -аар   Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн тооллогын дүн, Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай мэдээллийг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
23 2015.04.16№2/560 Эдийн засаг, дэд бүтэцийн хөгжлийн бодлого эрхэлсэн орлогч дарга Д.Чинзориг хагас, бүтэн жилээр 2015.04.17 №65           хугацаа болоогүй Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
24 2015.04.15№11/2140 БОНХАЖЯ-ы Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 2015.05.01 2015.04.20 №67 2015.04.30 15.30 цагт   ganbat_boyam@yahoo.com цахим аар   Байгаль орчны мэдээллийн сангийн eic.mn цахим санд байршуулсан захиргааны статистик мэдээллийн БОХ маягтуудыг шинэчлэх төсөлд тус газраас санал байхгүй тухай мэйл хаягаар нь хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  
25 2015.04.17№75 Аудитын газар 2015.05.28 2015.04.20 №69 2015.04.27 №139 Аудитын газарт тийм   Аймгийн хэмжээнд  ашиглагдаж байгаа худаг, унд ахуйн зориулалтаар гаргасан худгийн зөвшөөрөл авсан иргэдийн судалгааг гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
26 2015.04.17№05/2248 БОНХАЖЯ-ы Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар 2015.05.01 2015.04.22 №74 2015.04.30 №150 БОНХАЖЯ-нд тийм   Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгалийн ургамал ашиглан үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгжийн судалгаа, жилд ашигладаг ургамалын дээд хэмжээний тайлан, 2015 онд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ургамал түүж бэлтгэх санал, мэдээг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
27 2015.04.21№09/2305 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газар  2015.04.29 2015.04.22 №75 2015.04.28 №141 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газар  тийм   Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх тухай саналыг орон нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны байгууллага, нөхөрлөлийн гишүүдийг хамруулан хавсралтын дагуу гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
28 2015.04.23№08/2373 БОНХАЖЯ-ы Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газар 2015.05.04 2015.04.27 №78 2015.05.04 №154 БОНХАЖЯ-ы Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газарт     Аймгийн хэмжээнд унд ахуйн усан хангамжийг гадаргын уснаас авч ашиглаж байгаа сумдын судалгааг гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
                           
    СУДАЛГАА ГАРГАСАН: АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                Б.ГАНШИРНЭН  

 

Мэдээ оруулсан : 2015-05-04 16:32:13
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.