Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн мэдээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт 2015 оны улиралд

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн

шийдвэрлэлтийн мэдээ

 

2015.03.24                                                                                                          Алтай хот

2015 оны 1-р улирлын байдлаар (2015.01.01-2015.03.25) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 15 єргєдєл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна Эдгээр єргєдєл гомдол, санал хүсэлтийн 13 нь буюу 86,6 хувь   хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу єгєгдсєн, 2 өргөдлийн хуулийн хугацаа болоогүй байна.

 

2015 оны I улиралд  иргэдээс Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлт /%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

15

13

 

 

2

86,6%

ДҮН

15

13

 

 

2

86,6%

 

 

2015 оны I улиралд иргэдээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын

газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт

/хэлбэрээр/

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

 

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

15

15

 

 

 

 

 

Дүн

15

15

 

 

 

 

 

Тайлбар:Өргөдлийн шийдвэрлэлтийн явц:                                                                                                1.Хөгжил хороололд "Айргийн хад" компаний барьж ашиглалтанд оруулсан 4 давхар 2 блок барилгыг халаах нам даралтын уурын зуухны барилга нь стандартын шаардлага хангаагүй улмаас хүрээлэн буй орчинд бохирдол ихээр үүсгэж байгаа талаар хөгжил хорооллын 4, 5 дугаар гудамж болон тус байрны оршин суугчид манай байгууллагад өргөдөл ирүүлсний дагуу тус газрын 2015 оны 3 сарын 23-ны өдрийн №80 албан бичгээр арга хэмжээ авч ажиллан хариу ирүүлэх тухай албан бичгийг тус компанид хүргүүлэв.                                                            

2. Цогт сумын Баянтоорой тосгоны бүрэн дунд сургуулийн байр, дотуур байр, нам даралтын уурын зууханд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл ирүүлсэн бөгөөд өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хуулийн хугацаа болоогүй.

 

2015 оны I улиралд иргэдээс Байгаль орчны газарт  хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 

Зонхилж байгаа асуудал

тоогоор

нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл

8

53,3%

2

Чөлөө хүссэн өргөдөл

2

13,3%

3

Ажил хүссэн өргөдөл

2

13,3%

4

Бусад асуудлаар

2

13,3%

4

Ус ашиглах хүсэлт

1

6,6%

НИЙТ

15

100%

 

 

Мэдээ оруулсан : 2015-05-04 16:27:54
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.