Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
2014 оны өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар (2014.01.01-2014.12.31) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хандаж иргэдээс бичгээр 55 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Эдгээр санал хүсэлт, өргөдөл гомдол нь  55  буюу 100 хувь  хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хариу өгөгдсөн байна.

2014 онд иргэдээс Байгаль орчны газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл,               

                              гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

                 
2014.12.10                                                                                                                                                                                 Алтай хот
                 
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт /%/  
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй  
1 Байгаль орчны газар 55 55       100%  
ДҮН 55 55       100%  
2014 онд иргэдээс Байгаль орчны газарт
хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт
/хэлбэрээр/
 
 
 
 
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт Үүнээс  
Бичгээр 11-11 төвөөр Цахим хэлбэрээр Утсаар хандсан Биечлэн уулзсан Бусад
1 Байгаль орчны газар 55 55          
Дүн 55 55          
Тайлбар:
 

2014 онд иргэдээс Байгаль орчны газарт  хандаж ирүүлсэн өргөдөл,

гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 
   
   
Зонхилж байгаа асуудал  тоогоор нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
1 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн өргөдөл 18 32,7%
2 Ажил хүссэн өргөдөл 14 25,4%
2 Чөлөө хүссэн өргөдөл 14 25,4%
3  Худаг гаргах, ус ашиглах хүсэлт 4 7,2%
4 Бусад асуудлаар  4 7,2%
5 Ажлаас чөлөөлөгдөх өргөдөл 1 1,8%
НИЙТ 55 100%
   Байгаль орчны  газарт ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн   2014 оны жилийн эцсийн тайлан
Д/д Өргөдлийн огноо Өргөдөл гомдол ирүүлсэн хүний нэр, хаяг Өргөдөл гомдлын товч утга Шийдвэрлэх албан тушаалтан Шийдвэрлэсэн байдал Тайлбар
1 2014.01.06 Г.Өлзийсайхан Тайшир сум Ус ашиглах хүсэлт гаргах тухай Мэргэжилтэн Б.Содмаа 2014 оны 2 сарын 12-ны №43 албан бичгээр ус ашиглах дүгнэлтийг гарган хүргүүлэв.  
2 2014.01.08 Б.Гантай              Шарга сум Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, Шарга сумын Засаг даргатай санал солилцох тухай хариуг 2014 оны 1 сарын 17-ны өдөр хүргүүлэв.  
3 2014.01.15 Б.Пүрэвдорж /мэргэжилтэн/   Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг Өргөө-13 2-2 тоот Утас: 99070894 Ээлжийн амралтын мөнгө нөхөн олгож өгөх тухай Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан 2014 оны ээлжийн амралтын мөнгийг бодож нөхөн олгов.   
4 2014.01.21 Ханлиг Тайшир ХХК утас:99197549 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 1 сарын 29-ны өдрийн №2014/01 дүгнэлтээр гарган хүргүүлэв.  
5 2014.01.24 Д.Нарангэрэл Алтай сум Ажилд орох тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 12-ны өдрийн Б/10 дугаар тушаалаар Алтай сумын байгаль хамгаалагчийн ажилд томилов.  
6 2014.02.10 Ж.Эрдэнэпүрэв Шарга сум Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
7 2014.02.10 Э.Няндагсүрэн Есөнбулаг сум, утас:89762331 Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
8 2014.02.12 М.Наранцацрал /архив, бичиг хэргийн ажилтан/ Харзат 7 -1.1 тоот  Ажилд орох тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 17-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар тус газрын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтнээр томилов.   
9 2014. 02.13 Б.Ганширнэн Хөхморьт сум  Ажилд орох тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 17-ны өдрийн Б/13 дугаар тушаалаар тус газрын архив бичиг хэргийн ажилтанааар томилов.   
10 2014.02.17 Б.Пүрэвдорж Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг Өргөө-13 2-2 тоот Утас: 99070894 Тусламж хүсэх тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 20-ны өдрийн Б/14 дугаар тушаалаар тусламж үзүүлэв.  
11 2014.02.20  Б.Содмаа Еөнбулаг сум Утас: 99970005 Чөлөө хүсэх тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 20-ны өдрийн Б/15 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.  
12 2014.02.11 Б.Лхагвадорж Шарга сум  Ажилд орох тухай Дарга Д.Батмагнай Газрын даргын 2014 оны 2 сарын 13-ны өдрийн Б/11 дугаар тушаалаар тус газрын Шарга сумын байгаль хамгаалагчаар түр томилов.   
13 2014.01.14 Б.Лхамжаргал Бугат сум  Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг 2014 ны 2 сарын 26-нд хүргүүлэв.  
14 2014.02.28 Ц.Алимаа      Цогт сум  Мэдээлэл авах тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Я.Жаргалцэцэг 2008-2013 онд Цогт сумд хийгдсэн төслийн судалгааг гарган 2014 оны 3 сарын 5-ны өдрийн №69 албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.  
15 2014.03.03 Т.Сайнзаяа    Цогт сум  Ажилд орох тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
16 2014.04.01 Д.Мөнгөнчимэг Есөнбулаг сум Жаргалант баг, Найрамдлын хороо 5-16А тоот Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 4 сарын 16-ны өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
17 2014.03.30 Л.Мягмарсүрэн Цогт сум Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
18 2014.03.28 Л.Отгон-Эрдэнэ Дэлгэр сум, Гуулин тосгон Ажилд орох тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 4 сарын 21-ний өдрийн Б/18 дугаар тушаалаар Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны  байгаль хамгаалагчаар түр томилов.   
19 2014.04.16 Б.Золжаргал /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг, Өргөө 1-1 тоот  Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 4 сарын 21-ний өдрийн Б/20 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
20 2014.05.23 Э.Няндагсүрэн Есөнбулаг сум, утас:89762331 Ажилд орох тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 05 сарын 29-ний өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар Есөнбулаг сумын байгаль хамгаалагчаар томилов.   
21 2014.05.20 Д.Бат-Эрдэнэ Төгрөг сум байгаль хамгаалагч Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 06 сарын 06-ны өдрийн Б/28 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
22 2014.05.24 Д.Нарангэрэл Алтай сумын байгаль хамгаалагч Ажлаас чөлөөлж өгөх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 05 сарын 29-ний өдрийн Б/25 дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлөв.  
23 2014.04.04 Ю.Батбилэг    Цээл сумын байгаль хамгаалагч Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 5 сарын 26-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
24 2014.04.04 Н.Бодьсад Тайшир сум байгаль хамгаалагч Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 5 сарын 26-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
25 2014.06.05 Т.Баттүвшин            ЕБ сум, Баянхайрхан баг утас:98900009 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 6 сарын 9-ний өдрийн №2014/05 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
26 2014.06.13 Б.Золжаргал /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг, Өргөө 1-1 тоот  Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 06 сарын 16-ны өдрийн Б/31 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
27 2014.06.16 Мон суль ХХК-ий ГАА дахь салбар ШТС            Есөнбулаг сум,  Мэдээлэл холбооны сүлжээ-ТӨК-ий байр 1-р давхар утас:93020456 Харзат баг-Монгол банкны зүүн талын ШТС, Харзат баг-Шаргал наран захын урд талын ШТС, Баяншанд баг-Шинэ-Алтай захын баруун талын ШТС, Жаргалан, Төгрөг, Цээл, Тайшир, Шарга, Баян-Уул, Хөхморьт, Халиун, Тонхил сумын ШТС-уудад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 7 сарын 07-08-ны өдрийн №2014/07-№2014/18 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
28 2014.06.27 Б.Пүрэвдорж /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг Өргөө-13 2-2 тоот Утас: 99070894 Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 7 сарын 01-ний өдрийн Б/32 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
29 2014.07.04 №33/14 Эф ви эс пи ХХК УБ хот Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо Сөүлийн гудамж Түшиг төвийн 3 давхарт Худаг гаргах зөвшөөрөл хүсэх тухай Мэргэжилтэн Б.Содмаа Газрын даргын 2014 оны 7 сарын 04-ний өдрийн А/19 дугаар тушаалаар зөвшөөрөл олгов.   
30 2014.07.04 №28/14 Өү Жи Си Эйч Эл ХХК                                  УБ хот Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо Сөүлийн гудамж Түшиг төвийн 3 давхарт Худаг гаргах зөвшөөрөл хүсэх тухай Мэргэжилтэн Б.Содмаа Газрын даргын 2014 оны 7 сарын 04-ний өдрийн А/20 дугаар тушаалаар зөвшөөрөл олгов.   
31 2014.06.23 №93 Мандал-Голомт ХХК                            Есөнбулаг сум Харзат баг                               Утас: 99111165 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 6 сарын 18-ны өдрийн №2014/19 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
32 2014.07.08 Ж.Хүрэлтулга Жаргалан сум             Утас: 98515299 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 7 сарын 21-ний өдрийн №2014/20 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
33 2014.07.22 Сүхбаатар                 Төгрөг сум Утас: 99279352 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 7 сарын 23-ний өдрийн №2014/21 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
34 2014.05.20 Г.Даш             Эрдэнэ сум Цагаан-Уул баг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 7 сарын 29-ний өдрийн №2014/22 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
35 2014.07.30 Д.Ганширнэн  /архив,бичиг хэргийн ажилтан/  Баянхайрхан баг 10-1 тоот Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл 2014 оны 7 сарын 31-нээс 8 сарын 2-ны өдрийг хүртэл 2 хоногийн чөлөө олгов.  
36 2014.09.03 №61 Эрүүл мэндийн төв                              Халиун сум Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 9 сарын 5-ны өдрийн №2014/24 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
37 2014.08.28 Н.Пүрэв         Алтай сум  Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
38 2014.09.17 Б.Отгондэлгэр   Есөнбулаг сум, Баяншанд баг 16-10 тоот Ажилд орох тухай Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг Нөөцөд бүртгэн авсан, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгалтанд орохыг зөвлөж хариуг хүргүүлэв.  
39 2014.07.29  Магнай трейд ХХК                      Говь-Алтай аймаг Алтай хот Алтай, Есөнбулаг, Шарга сумын ШТС-д  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 9 сарын 22-ны өдрийн №2014/25-28 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
40 2014.09.11 Б.Пүрэвдорж /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг Өргөө-13 2-2 тоот Утас: 99070894 Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 9 сарын 12-ны өдрийн Б/39 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
41 2014.09.02 Мандал-Голомт ХХК                             Есөнбулаг сум Харзат баг Утас: 99111165 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 9 сарын 04-ний өдрийн №2014/23 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
42 2014.10.07 Д.Мөнгөнчимэг /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Жаргалант баг, Найрамдлын хороо 5-16А тоот Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 10 сарын 08-ны өдрийн Б/41 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
43 2014.10.06 Г.Ганбаатар Есөнбулаг сум, Харзат баг, Нарлаг хороолол 3-р байр Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 10 сарын 06-ны өдрийн №2014/30 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
44 2014.10.07 УЦУОШАлба Есөнбулаг сум Жаргалант баг Утас: 70484093 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 10 сарын 20-ны өдрийн №2014/31 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
45 2014.10.24 Л.Эрдэнэтуяа Дэлгэр сумын байгаль хамгаалагч Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 10 сарын 27-ны өдрийн Б/42 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
46 2014.10.29 Билгүүн-Эрдэс ХХК                            УБ хот  СБ дүүрэг Жамъянгүний гудамж 5-1 тоот  Ус ашиглах хүсэлт гаргах тухай Мэргэжилтэн Б.Содмаа 2014 оны 11 сарын 04-ний №412 албан бичгээр ус ашиглах дүгнэлтийг гарган хүргүүлэв.  
47 2014.10.31 Мэргэжлийн хяналтын газар Утас: 70483369 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 10 сарын 30-ны өдрийн №2014/32 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
48 2014.11.05 Э.Энхбаатар Есөнбулаг сум  Утас: 93016406 Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2014 оны 11 сарын 17-ны өдрийн Б/44 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   
49 2014.11.14 Хансүмбэр ХХК Тонхил сум                 1-р баг                                Утас: 99929892 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №2014/33 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
50 2014.11.14 Элбэг Овоот Ойл ХХК                                         Тонхил сум             1-р баг                                  Утас: 98645565 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 11 сарын 14-ний өдрийн №2014/34 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
51 2014.11.19 Л.Мягмарсүрэн Цогт сум Хүсэлт гаргах тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл 2014 оны 11 сарын 20-ны өдрийн №432 албан бичгээр хариуг  хүргүүлэв.  
52 2014.12.01 Г.Даваасамбуу Дарив сум  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 12 сарын 10-ний өдрийн №466 албан бичгээр хариуг хүргүүлэв.  
53 2014.12.02 Өргөө засал ХХК   Есөнбулаг сум Жаргалант баг Утас: 70483440 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 12 сарын 02-ны өдрийн №2014/35 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
54 2014.12.18 Д.Нянцандаш Чандмана сум  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг 2014 оны 12 сарын 23-ны өдрийн №2014/36 дүгнэлтээр гарган хариуг хүргүүлэв.  
55 2014.12.31 Б.Золжаргал /мэргэжилтэн/ Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг, Өргөө 1-1 тоот  Чөлөө хүсэх тухай Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Одгэрэл Газрын даргын 2015 оны 01 сарын 05-ны өдрийн Б/01 дугаар тушаалаар чөлөө олгов.   

 

 

Мэдээ оруулсан : 2015-02-09 10:18:25
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.