Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Монгол элсний байгалийн дурсгалт газар Байгаль орчны тэнцлийг хангах, унаган төрхийг хадгалах, хамгаалах болон байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын 234400 га, Баян-Уул сумын 85600 га , Жаргалан Дэлгэрэнгүй...