Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Монгол элсний УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа Тус хамгаалалтын захиргаа нь дархан цаазат “Хасагт хайрхан” уул болон Монгол элсний байгалийн цогцолборт газрын бүс нутгийг хариуцан, байгаль орчны салбарын болон бусад хууль тогтоомж, тусгай хамгаала Дэлгэрэнгүй...