Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говийн их дархан цаазат газрын А хэсэг Цөлийн бүсийн эмзэг экосистемийг унаган төрхөөр нь, нэн ховордсон амьтан ургамлыг амьдрах орчинтой нь хамгаалахын сацуу, түүх, соёлын өвийг хамгаалах, танин мэдэх, зохистой ашиглах, улмаар бүс нутгийн Дэлгэрэнгүй...