Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Говийн их дархан цаазат газрын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа Алтайн өвөр говийн цөлийн экосистем, түүний унаган төрх байдал, ховор, нэн ховор амьтан, ургамлыг хамгаалах,өсгөж үржүүлэх, зүй зохистой ашиглах, танин мэдэх улмаар орчны бүс нутгийн тогтвортой хөгж Дэлгэрэнгүй...