Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Тахийн гүү унагаласаар байна.

Говийн их Дархан цаазат газрын Б хэсэгт нутагшуулж байгаа тахийн гүүнүүд унагалсаар байна. Одоогийн байдлаар 5 гүү унагалж бүгд мэнд бойжиж байна. 4 сарын 28 унагалсан Зурам гэдэг гүүний зургийг оруулав. Энэ гүү 2004 онд Европоос ирсэн, нийт 7 удаа унагалсан байна.  2015.05.01  /Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаанаас мэдээлэв/