усны мэдээллийн сан

Аймгийн ус ашиглагчдын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай 2015 оны 8 дугаар сарын 21-31-ны хооронд сумдаар, 10 дугаар сарын 11-ээс, 12 дугаар сарын 01 хооронд Есөнбулаг сумд зохион байгууллаа Дэлгэрэнгүй...
2014 оны хамтарсан хяналт шалгалт Зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөж худаг гаргасан 4 иргэн, 5 аж ахуй нэгжид газрын даргын 333 тоот албан бичиг хүргүүлэн зөвшөөрөл авах талаар санууллаа. Дэлгэрэнгүй...