усны мэдээллийн сан

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ АЖЛЫН ТАЛААР Говь-Алтай аймаг Усны тоо бүртгэлийн ажлыг сав газрын захиргаадтай хамтран зохион байгууллаа. Дэлгэрэнгүй...
2010-2014 ОНЫ УСНЫ ТООЛЛОГЫН ДҮН Гадаргын усны нэгдсэн тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Дэлгэрэнгүй...