усны мэдээллийн сан

ХЯРГАС НУУР-ЗАВХАН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛ Хяргас нуур - Завхан голын сав газрын зөвлөл 2013 он байгуулагдлаа Дэлгэрэнгүй...
Алтайн Өвөр Говийн сав газрын зөвлөл албан ёсоор баталгажлаа Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын ямны сайд Н.Батцэрэг баталгаажууллаа. Дэлгэрэнгүй...
Алтайн өвөр говийн сав газрын зөвлөл байгуулагдлаа Сав газрын зөвлөлийг 41 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж тус аймгаас оролцсон 11 төлөөлөгч зөвлөлийн гишүүн боллоо Дэлгэрэнгүй...
Гол мөрний сав газрын төлөв байдал. Монгол орнû íóòàã äýâñãýð нь 29 ñàâ ãàçàðò õóâààãäàæ áàéãààãаас. Тус аймаг нь Алтайн өвөр говь, Хяргас нуур Завхан гол, Хүйсийн говь Цэцэг нуур, Үенч Бодонч голын сав газар гэсэн 4 сав газруудад тус Дэлгэрэнгүй...