усны мэдээллийн сан

Гүний усны нөөц. Усны эрэл хайгуулын ажлыг арван хоёр жилийн өмнө Японы засгийн газрын “ЖАЙКА “ байгууллагын хүч хөрөнгө, мэргэжилтний тусламжтайгаар гурван жил хийж, 12 цооног өрөмдөж усны нөөцийг тогтоох арга хэмжэ Дэлгэрэнгүй...