усны мэдээллийн сан

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ Говь-Алтай аймгийн Халиун, Хөхморьт, Баян-Уул сумдад булаг шандны эхийг хамгаалах Дэлгэрэнгүй...
Булаг, шандны эхийг хамгаалж, тохижуулсан байдал Говь-Алтай аймагт 111 булаг, шандны эхийг хашиж, хамгаалан, засаж тохижуулан нийт 210 230 000 төгрөг зарцуулсан байна. Дэлгэрэнгүй...
ХАМГААЛЖ ТОХИЖУУЛСАН БУЛАГ, ШАНДЫН МЭДЭЭЛЭЛ 2010-2014 оны хооронд гол, горхи, булаг шандны эхийг хашиж хамгаалан орчныг тохижуулж, хомсдох, бохирдохоос хамгаалах ажлыг улс болон орон нутгийн төсөв төсөл хөтөлбөрийн шугмаар зохион байгууллаа. Дэлгэрэнгүй...