усны мэдээллийн сан

Алтайн өвөр говийн сав газрын зөвлөл байгуулагдлаа

Алтайн Өвөр говийн сав газрын дэргэдэх сав газрын зөвлөл байгуулах  àíõäóãààð хуралдаан 2016 оны 2 сарын 24-26-íû ºäð¿¿äýä Улаанбаатар õîòîä çîõèîí áàéãóóëàãäñàíä. Òóñ ñàâ ãàçàðò õàìðàãääàã ñóìäûí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòíû õàìðóóëàí сав газрын зөвлөлийн хуралд оролцëоо.

Хуралд   Áайгаль орчин, ногоон  хөгжил,  аялал жуулчлалын яамны Ãазар зохион байгуулалт болон Óсны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газðûí ñàâ ãàçðûí óäèðäëàãûí  õýëòñýýñ àõëàõ ìýðãýæèëòýí Ò.Äàâààíÿì, Óñ ¿íäýñíèé õîðîîíû îðîí òîîíû äàðãà Ë.Áàäðàõ íàð îðîëöîæ Óñíû òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, Óñ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã òàíèëöóóëëàà.                                                                                                       

Алтайн Өвөр говийн сав газрын  çàõèðãààíû äàðãà Ä.×àíäìàíü çºâëºëèéí õóðëûí íýýæ ¿ã õýëæ, õóðàë óäèðäàõ äàðãà òýðã¿¿ëýã÷äèéã ñîíãîæ õóðëûã ýõë¿¿ëëýý.

Ñàâ ãàçðûí çºâëºëèéã 41 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëæ òóñ àéìãààñ îðîëöñîí 11 òºëººëºã÷ çºâëºëèéí ãèø¿¿í áîëæ ìàíäàò ãàðäàí àâëàà

Ǻâëºëèéí äàðãààð ªìíº ãîâü àéìãèéí Èðãýäèéí òºëººëºã÷äûí õóðëûí äàðãà ×.Áàò÷óëóóí, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãààð Àëòàéí ºâºð ãîâèéí ñàâ ãàçðûí çàõèðãààíû ìýðãýæèëòýí Ä.Àìàðæàðãàë ñîíãîãäîí  ñàâ ãàçðûí çºâëºëèéí ä¿ðìèéí òºñºë, 2016 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã òàíèëöóóëàí òºëººëºã÷èä ¿ã õýëæ ñàíàë ø¿¿ìæëýë ãàðãàëàà.

 Ìºí çºâëºë áàéãóóëàõ á¿òöèéí ñàíàëûã òºñºë õýëáýðýýð îðóóëàí õýë¿¿ëö¿¿ëýí áàòàëñàíààð Àëòàéí ºâºð ãîâèéí ñàâ ãàçðûí çºâëºë 3 ñàëáàð çºâëºëòýé áàéõààð òîãòîæ Áàðóóí á¿ñ áóþó Ãîâü-Àëòàé àéìàã õàðèóöñàí ñàëáàð çºâëºëèéí äàðãààð òóñ àéìãèéí ÁÎÀÆà óñíû àñóóäàë õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí Á.Ñîäìàà ìèíèé áèå, Ç¿¿í á¿ñèéí ñàëáàð õîðîî áóþó ªìíºãîâü àéìàã õàðèóöñàí äàðãààð Õîíãîð ñóìûí Çàñàã äàðãà í.Áàòñàéõàí, Òºâèéí á¿ñ áóþó Áàÿíõîíãîð àéìãèéí ñàëáàð çºâëºëèéí äàðãààð ÁÎÀÆà óñíû àñóóäàë õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí í.ªíºðæàðãàë ñîíãîãäîæ ñàëáàð çºâëºë¿¿ä  2016 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíä îðóóëàõ àñóóäàëóóäûí ñàíàëûã áîëîâñðóóëàí    èð¿¿ñýíýýð  Ǻâëºëèéí äàðãà íàðèéí áè÷èã äàõèí áîëîâñðóóëàëòûã õèéæ áàòàëõààð òîãòîæ àíõíû õóðàëäààíàà ºíäºðë¿¿ëëýý.