усны мэдээллийн сан

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УС АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛ

Тус аймагт энэ онд ус ашиглалан үйл ажиллага явуулж байгаа 109 аж ахуй нэгж байгууллага байна. Үүнээс гадаргын ус ашигладаг-19, сумын төвийн худгаас зөөвөрлөн ашигладаг-4,  бэлчээрийн худгаас ашигладаг-2 байгаагийн дээр  23 компани эзэмшилд 28 худаг  ашиглагдаж байгаагийн 16 худаг тоолууртай, 12 худаг тоолуургүй,  “Ундрага-Алтай” ОНӨААТҮГ-аас шугам хоолойгоор татан авч ашигладаг-59 ус ашиглачаас 3 аж ахуй нэгж тоолуургүй, байна.

Дээрх тоолуургүй 12 аж ахуй нэгжүүдэд ус ашиглалт хэрэглээг тоолууржуулах журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар шаардлага тавьсанаар 6 аж ахуй нэгж шинээр тоолуур суурилууллаа. 

Үүнд хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Эф Ви Эс Пи”, “Өү Жи Си Эйч Эл”  Марко поло”, “Хүннү Алтай Мениралс” ХХК-иуд эрэл хайгуулын өрөмдлөг, унд ахуйд ашиглах зорилгоор гаргасан худгууддаа, Бигэр сумын “Шимт дээж”, Дарив сумын Эрчим хүч дулааны ОНӨААТҮГ-ууд  тоолуур суурилуулсан байна.

 

 

2015  ОНЫ УС АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭ 

 

 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах усны төлбөр

Д/д Сум, дүүргийн нэр ААН-ийн нэр Регистр Ашиглах усны хэмжээ, м3 Төлбөр ногдох ус буюу усны зориулалт Гадаргын ус/Газрын доорх ус Усны сав газрын нэр Суурь үнэлгээ, төг Итгэлцүүр Төлбөрийн хязгаар, % нэг шоометр усны төлбөр, төг Чөлөөлөгдсөн  татварын дүн, мян.төг Төлбөл зохих татвар, мян.төг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Цээл  Алтай хүдэр ХХК 5095549 1409.8 Зам талбай  Газрын доорх ус Алтай өвөр говь 4433 0.2 20 177.32 21,180,519 250,000
2 Есөнбулаг  Монгол ЛЗ гүүр ХХК   7413.2 Зам барилга Газрын доорх ус Хүйсийн говь-Цэцэг нуур 2352 0.4 20 188.16   1,394,868
3 Ундрага-Алтай ОНӨҮГ 2625385 20600 ус олборлон түгээх Газрын доорх ус Хяргас нуур-Завхан гол 2716 0.2 15 81.48   6,738,323
4 Шадар туслагч ХХК 2624826 10707 ахуй үйлчилгээ  Газрын доорх ус 0.2 15 81.48   872,426
5 “АВЗ констракшн” ХХК 3250385 2648.75 бетон зуурмаг Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   431,640
6 Мандал голомт 3244857 98183.6 Дулаан үйлдвэрлэх  Газрын доорх ус 0.2 15 81.48   8,000,000
7 Мандал -Алтай ХХК   4417.9 нүүрс олборлох шавхан зайлуулах Газрын доорх ус 0.5 15 203.7   899,946
8 Ус-Алтай ХХК   656.6 машин угаалга Газрын доорх ус 0.2 15 81.48   53,500
9 Айргийн хад ХХК 2624427 5000 Барилгын материалын үйлдвэлэл Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   814,800
10 Залуур алтай ХХК  2023911 383.9 Тоосгоны үйлдвэр Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   62,576
11 Алтайн дэлгэрэх ХХК 2023911 100 Архины үйлдвэр Газрын доорх ус/ УАОНӨААТҮГ -ы тоолуургүй  0.3 20 162.96   16,296
12 Тайшир гуулин у/ц станц 3245845 1110695 цахилгаан үйлдвэрлэх Газрын доорх ус 0.15 5 20.37   22,624,875
13 Арвин бэлт ХХК   3058 Блок, явган хавтан Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   499,961
14 Дуурсах-Алтай ХХК   2000 õºíãºí áëîê Газрын доорх ус  0.3 20 162.96   325,920
15 Аксу - Алтай ХХК   3000 бетон зуурмаг Газрын доорх ус  0.3 20 162.96   488,880
16 Жуулчин Алтай ХХК    0.6 Жуулчны бааз Газрын доорх ус  Хяргас нуур-Завхан гол 2716 0.3 15 122.22   82
17 Дэлгэр Монроулд ХХК   12800 Зам барилга Газрын доорх ус 2716 0.3 20 162.96   2,085,888
18    
19 Андууд зуслан   11.7 Амралтын газар    2716 0.3 10 50.25   588
21 Áèãýð Ìàðêî ïîëî   1200 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус 1.7 20 923.44   1,108,128
22 Капкорп Монголиа ХХК   5077982 1079.9 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус 1.7 20 923.44   997,315
23 Эн Си Жи Ти   4023.5 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус 1.7 20 923.44   3,715,488
  30223 Туршалтын угаалга  Газрын доорх ус 1.8 20 977.76   29,550,840
24 Шимт дээж  2022931 2800 дарсны үйлдвэр Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   456,288
25 Нар элс    24 Сувилал  Газрын доорх ус 0.3 15 122.22   2,933
26 Шимт элс   192.8 Сувилал Газрын доорх ус 0.3 15 122.22   23,564
27 Тайшир  Зост өндөр ХХК  2023547 3903.2 Дулаан үйлдвэрлэх           Гадаргын ус Хяргас нуур-Завхан гол 1675 0.3 10 50.25   196,136
28 Хонгор буурал 3244938 2286.7 Барилга Газрын доорх ус 2716 0.3 20 162.96   44,000
29 Шатат ххк   96 Барилга Газрын доорх ус 0.3 20 162.96   84,000
30 Мон цулихар ХХК   0.9 Амралтын газар  Гадаргын ус  1675 0.3 10 50.25   47
31 Бяцхан төгөл    6.75 Амралтын газар  Гадаргын ус  0.3 10 50.25   339
32 Төгрөг  Хүннү Говь-Алтай ХХК 5294495 7300 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус Хүйсийн говь-Цэцэг нуур 2352 1.7 20 799.68   5,837,664
33 Хүннү-Алтай мениралс ХХК 5324998 2250 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус 1.7 20 799.68   1,799,280
34 Чандмань Гобикоулд Энд Энержи ХХК 2862486 1200 зам талбайн тоосжилт дарах  Газрын доорх ус Хяргас нуур-Завхан гол 2716 0.2 15 81.48   97,776
36 Алтай “Эф Ви Эс Пи” ХХК 5137977 7163.9 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус Алтай өвөр говь 4433 1.3 20 1152.58   8,257,083
37 “Өү Жи Си Эч Эл” ХХК 5198429 3161.9 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус 1.3 20 1152.58   3,644,457
38 Цогт  Тооройн бүрд 2023512 38478 газар тариалан Гадаргын ус 1410 0.9 1 12.69   488,286
39 Дарив  Эрчим хүч дулаан ОНӨҮГ   3245.2 Дулаан үйлдвэрлэх  Газрын доорх ус Хүйсийн говь-Цэцэг нуур 2352 0.25 15 88.2   286,231
38 Эрдэнэ  Есөн эрдэнийн ундарга ХХК 5175739 750.6 эрэл хайгуулын өрөмдлөг Газрын доорх ус Алтай өвөр говь 4433 1.3 20 1152.58   864,435
35 Эрчим хүч   1393.1 Дулаан үйлдвэрлэх  Газрын доорх ус Алтай өвөр говь 4433 0.15 15 99.7   138,900
39 Жаргалан  Хүнхэр    29.925 Амралтын газар  Гадаргын ус  Хяргас нуур-Завхан гол 1675 0.3 10 50.25   1,504
40 Уран байгаль трейд ХХК   57.51 Амралтын газар  Газрын доорх ус  2716 0.3 15 122.22   7,029
  Дүн     1393952.9                 103,162,293
  Нийт