усны мэдээллийн сан

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛ ЯВУУЛАХ АЖЛЫН ТАЛААР

Усны тоо бүртгэлийн ажлыг сав газрын захиргаадтай хамтран зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын А/235 тоот захирамж, Говь-Алтай аймгийн усны тоо бүртгэл явуулах ажлын удирдамж боловсруулан сав газрын захиргаа, сумдын ЗДТГ хүргүүлэн.

Тооллогын ажилд хэрэглэгдэх орчин үеийн багаж төхөөрөмж ашиглах талаар мэргэжил арга зүйн зааварчилгаа, хээрийн ажил гүйцэтгэх чиглэлийн сургалтыг Сав газрын захиргаадтай хамтран  2015 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, сумдын Засаг дарга, БОХУБ, байгаль хамгаалагч, багийн Засаг дарга  нарын төлөөлөл 25 хүнийг хамрууллаа.

Сумдад тооллогын ажил хийгдэж дүнгээ нэгтэж  байна. Уридчилсан байдлаар Гол -335, булаг -1136, нуур тойром – 109, рашаан -2, баян бүрд -29, хөв цөөрөм-46, услалтын систем -13, худаг-2015 тоологдсон байна. 2013 оны усны тооллогын дүнтэй харицуулхад 8 гол горхи, 78 булаг шанд, 3 нуур тойром сэргэж, 5 худаг шинээр гарган, хөв цөөрөм 3-ийг шинээр байгуулсан байна.

Тус сав газруудтай хамтлан  усны тооллогын ажлын  тайлан, уст цэгийн 100 000 маштабтай зураглал гарган, улсын болон аймгийн усны мэдээллийн санд оруулахаар бэлтгэж байна. 

 

2015 оны Óëñûí óñíû òîî á¿ðòãýëèéí ä¿í

 

Сумын нэр Гол,
горхи
Нуур тойром  Булаг Рашаан Баянбүрд  Усан сан хөв цөөрөм  Услалтын систем  Худаг  Үерийн хамгаалатын далан  Усан цахилгаан станц Газрын доорх орд Хяналтын цооног Цэвэрлэх байгууламж
 устай  ширэгсэн  устай  усгүй   устай  ширэгсэн ашигладаг ашигладаггүй  Гүн өрөм  эвдэрсэн  Энгийн уурхай   эвдэрсэн/ усгүй  
1 Алтай 7 10 6   74 6   4 3     28   83            
2 Баян-Уул 7   2   89       4     147                
3 Бигэр 17   4   51     3 6 2   95                
4 Бугат 37   13   89     3 2 1   17 1 27 8 1        
5 Дарви 17   3   43       2     57                
6 Дэлгэр 14   18   76   2   1 2   91       1 1      
7 Жаргалан 21   8   32   1 1 1 1   69                
8 Тайшир 1   9   34         1   76         1      
9 Тонхил 19   7   70       3     48                
10 Төгрөг 24       76       7     52                
11 Халиун 55   2   83   1 2 1 2   83                
12 Хөхморьт 5       11     2       22                
13 Цогт 30   3   64     5 4 2   30   63            
14 Цээл 3 7 4   111       11     27 2 95 35       4 1
15 Чандмань 15   8   55   1     3   110       1        
16 Шарга 29   5   53             27                
17 Эрдэнэ 11   9 2 83     9       22 2 149 23       1  
18 Есөнбулаг 23   8   42       1     46       1       1
  НИЙТ 335 17 109 2 1136 6 5 29 46 13   1047 5 417 66 4 2 14 5 2