Амьтны мэдээллийн сан

Янгир ямааны тархац, нөөц, нягтшил, сүргийн бүтэц Янгир ямааны тархац, нөөц, нягтшил, сүргийн бүтэц Дэлгэрэнгүй...
Монгол бөхөн (Saiga borealis mongolica Tschersky, 1871) Монгол бөхөн (Saiga borealis mongolica Tschersky, 1871) Дэлгэрэнгүй...
Мазаалай Говийн их дархан цаазат газрыг байгуулсан үеэс эхлэн мазаалайн тархац, байршил нутгийг байгаль хамгаалагчдын хяналтанд авч хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс сэргийлж байршил нутагт нь машин, хүни Дэлгэрэнгүй...
Аргаль хонины тархац, нөөц, нягтшил, сүргийн бүтэц Аргаль хонины тархац, нөөц, нягтшил, сүргийн бүтэц Дэлгэрэнгүй...
Халиун бугын тархац, нягтшил, сүргийн бүтэц Халиун бугын тархац, нягтшил, сүргийн бүтэц Дэлгэрэнгүй...