Амьтны мэдээллийн сан

Хулан адууны тархац байршил

          Хулан адуу  хүний шууд  дам үйл ажиллагааны улмаас тархац нутаг нь багасаж, тоо толгой нь буурсаар манай орны баруун өмнө, Зүүнгарын говь, Говь-Алтай аймгийн өмнө хэсгийн багахан нутагт   үлдсэн байна.

    График. Хулан адууны тархац нутгийн өөрчлөлт

Туслах цэс