Амьтны мэдээллийн сан

Халиун бугын тархац, нягтшил, сүргийн бүтэц

         Халиун буга (cervus elaphus) нь  Хээрийн судалгаанд тэмдэглэгдсэн хэрэглэгдхэүүнд дүгнэлт  хийхэд Говь-Алтай аймгийн 3 сумын нутагт  халиун буга тархсан байна.                 

                                                                                Хүснэгт. Халиун бугын тархац

Үзүүлэлт

Коодинат

Талбай /км2/

Буга

Согоо

Ажиглагдсан  тоо

Тархац талбай /км2/

Нөөц

Нягтшил /1000га/

Жаргалан сум Хуст уулын өвөр

95.22.811

46.42.508

36

5

8

13

170

61

0,3

Тонхил сум Хулдын гол

93.33.417

45.51.622

20

4

 

4

210

42

0,2

Шарга сум Их булгийн орой

95.40.000

46.44.156

60

7

14

21

100

35

0,3

НИЙТ ДҮН

 

116

16

22

38

440

138

0,3

           Сорилын 3 цэгт бүгд 116 км2 талбайд   3 бугын сүрэгт  16 буга, 22 согоо ажиглагдаж, тэмдэглэгдсэн байна.  Буга Согооны харьцаа 1:1,3 байгаа нь үржлийн чадавхи хэвийн байна. Говь-Алтай аймгийн халиун  бугын нийт нөөц  440 км2 нутагт 138 бугын нөөцтэй /хүснэгт №2/ гэж тогтоогдсон бөгөөд түүний 61 толгой буга нь Жаргалан сумын нутагт, хамгийн их нягтшилтай буюу 1000га-д талбайд 0,3 нягтшилтай байв.

        Нийт бугын 37,6% буюу 6 нь идэр/ 5-10 насны буга/, 56,4% буюу 9 нь 1-4 насны залуу дайрь байв. Согооны сүргийн 31,8%-г  илий /зоргол/, байгаа нь бугын өсөх биологийн  үржлийн чадамж хэвийн хэмжээнээс бага юм.

        Хүснэгт. Тэмдэглэгдсэн бугын сүрэг

Сумын нэр

Газрын нэр

Буга

Согоо

Бүгд

Буга

Дайр

Бүгд

Согоо

Илий

Бүгд

Жаргалан

Хуст уулын өвөр

1

4

5

6

2

8

13

Шарга

Их булгийн орой

2

5

7

9

5

14

21

Тонхил

Хулд гол

3

1

4

 

 

 

4

Дүн

6

10

16

15

5

22

38