Амьтны мэдээллийн сан

Янгир ямааны тархац, нөөц, нягтшил, сүргийн бүтэц

               Янгир ямаа  нь ( Capra sibirica Pall, 1776 )   Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд нэлээдгүй тархсан төдийгүй зарим хамгаалалттай газрууд болон нутгийн шүтлэгтэй, тахидаг уул овоо бүхий газруудад байршил, тоо толгой нь тогтвортой байдаг байна. Аймгийн хэмжээнд Аж богдын нуруу, Хөвчийн нуруу, Хустын нуруу, Буурлын нуруу, Гичгэнийн нуруу, Эмээлцэг уул Чандмань хайрхан зэрэг газрууд янгир ямааны нөөц ихтэй газруудад орж байна..

            Говь-Алтай аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийсэн хээрийн судалгааны явцад  Алтай сумын Аж богд, Баян уул сумын Модот уул, Өлийн даваа, Бигэр сумын Бурхан буудай, Бугат сумын Хөвчийн нуруу, Алаг хайрхан, Зэст уул, Дарив сумын Сутай уул, Хайч, Хөвчийн ам, Хөх морьтын Бэрх уул, Жаргалан сумын Жаргалант уул, Тайшир сумын Их шүлүүстэй уул, Тонхил сумын Ямаат уул, Сутай уул, Хустын нуруу, Бамбагар ямаат уул, Цээлийн Таянгийн нуруу, Цогтын Эдрэнгийн нуруу, Ээж хайрхан уул, Шар дэвсэг,  Эрдэнэ сумын Эдрэнгийн нуруу, Ар далангийн нуруу, Модон  овоо, Өвөлжөөний хамрууд,  Хараат, Базагч уул,  Цагаан уул, Өлийн овоот уул, Шарга сумын  Хасагт хайрхан буюу Их булгийн орой, Баянголын эх, Сандраагийн улаан уул, Хөх уул, Буурлын нуруу, Их хүрэн уул, Чандмана сумын Чандмана уул, Гичгэнийн нуруу буюу Найтаастын эх, Өлийн овоот уул, Эмээлцэгийн нуруу, Эрдэнэ, Бор хайрхан уул, Халиун сумын Хар азаргын нуруу,  Төгрөг сумын  Их хүрэн уул зэрэг  2159 км2  талбайд нийт 586  янгир ямаа тэмдэглэгдсэн үүнээс тэх 137 толгой, янгир ямаа 251 толгой, борлон 109,    ишиг 89 толгой  тэмдэглэгдсэн байна.  Нийт 52 сүрэг бүртгэгдлээ.

Хүснэгт. Янгир ямааны тархалт       

Сумдын нэр

Газрын нэр

Тархацын талбай км2

1

Алтай

Аж богд

503

2

Баянуул

Модот уул, Өлийн даваа,

149

3

Бигэр

Бурхан буудай, Нартын дух,Борогч гүүт уул

83

4

Бугат

Хавтгай улаан уул, Цүрмийн шөвгөр уул, Пүнзэтийн урд уул

Алаг хайрханы нуруу

Зэст уул

613

5

Дарив

Сутай уул, Хайчын ам

Дарвийн нуруу, Хар хад уул

 

166

6

Хөхморьт

Бэрх уул

24

7

Жаргалант

Жаргалант уул

163

8

Тайшир

Их шүлүүстэй, Номгон уул

337

9

Тонхил

Сутай, Ямаат уул, Модот улаан уул, Хустийн нуруу

560

10

Цээл

Таянгийн нуруу

278

11

Цогт

Ээж хайрхан уул,Эдрэнгийн нуруу, Хөх дэл уул, Шар дэвсэг, Ар ягаан чулуут уул, Хөх даваа, , Хүрэн өндөр уул

286

12

Эрдэнэ

Базагч уул, Хулагч гүүт уул

Суман хад уул, Эдрэнгийн нуруу, Хүрэн өндөр уул, Модон овооны хамар, Өвөлжөөний хамар, Ар далангийн нуруу, Жавхлант уул

Цагаан уул, Майхан хар уул

544

13

Шарга

Хасагт хайрхан, Их булгийн орой, Баянголын эх, Сандраагийн улаан уул, Буурлын нуруу,  Хөх уул

620

14

Чандмана

Чандмана уул, Гичгэнийн нуруу, Найтайстын эх, Өлийн овоот уул,

Эмээлцэг

180

15

Халиун

Хар азаргын нуруу

180

16

Төгрөг

Жаргалантын нуруу, Их хүрэн уул

85

ДҮН

4771

             Тус аймгийн амьтдын тархацыг аймаг сум орон нутгийн байгаль орчины байцаагч, байгаль хамгаалагч холбогдох хүмүүстэй болон нутгийн анчид иргэдээс мэдээлэл авч 500,000 масштабтай байр зүйн зураг дээр тэмдэглэсэн ба өмнөх судлаачдын мэдээ материалыг үндэслэн дараах амьтдын тархацыг гаргав.  Тархсан талбайн хэмжээг GIS (газар зүйн мэдээллийн систем)-ийн программ ашиглан тодорхойлсон.

      Янгир ямааны тоо толгойн байдал:

Янгир ямааны тоо толгойн үзүүлэлтийг 2007, 2009,  оны судалгаатай харьцуулахад тоо толгой өсөлт хэлбэлзэлтэй байна. Энэ нь тухайн судалгаа гүйцэтгэж байх үеийн судалгааны замнал, чиглэл, арга зүйтэй холбоотой юм.

Хүснэгт. Говь-Алтай аймагт тэмдэглэгдсэн янгир ямаа /оноор/

Газрын нэр

2007

2009

2011

Тахийн шар нуруу

-

71

-

Аж богд

-

112

27

Эдрэнгийн нуруу

-

14

9

Хасагт-Хайрхан

26

14

90

Жаргалан уул

-

30

12

Чандмань уул

197

47

25

Бурхан буудай

-

16

17

Улаан боомын голд

2

-

-

Бугын даваанд

1

-

-

Нийт

226

304

180

Янгир ямааны сүргийн бүтэц, нас,хүйсний харьцаа

           Янгир ямааны сүргийн бүтэц, нас хүйсний харьцаа нь ажиглалт явуулсан газар бүрт харилцан адилгүй байсан нь тухайн цаг үеийн байгаль цаг уур, улиралын онцлог, тухайн зүйлийн зан төрхтэй холбоотой.

 Хүснэгт. Янгир ямааны нас, хүйсний ба тооны харьцаа

Он

Сүрэг

Нийт

эр

эмгэж

Борлон

Ишиг

Т-гүй

2009

32

328

129

77

38

17

54

2007

6

241

23

99

90

29

 

2011

52

586

137

251

109

89

 

 

        Нийт 2007 онд 241 толгой янгир тоологдсоноос 23 (9.5%) нь тэх, 99 (41%) нь ямаа, 90 (37.3) нь борлон, 29 (12.2%) нь ишиг тус тус тэмдэглэсэн байхад 2009 оны судалгаагаар нийт 32 сүргийн 328 янгир тэмдэглэж, Тэх 129 (39.3%), эмэгж 77 (23.4%), төлөг 38 (11.5%), хурга 17 (5.1%) тус тус тэмдэглэсэн байна.

       Бидний судалгаагаар 2011 онд 586 янгир тоологдсноос  137 (23,4%) нь тэх, 251(42.8%) нь ямаа, 109(18.6%) нь төлөг, 89(15.2%) нь ишиг тэмдэглэгдсэн байна.

График. Янгир ямааны сүргийн бүтэц

        2007, 2009, 2011 онд янгир тэмдэглэгдсэн нутаг, тоо толгой зэргээс харахад энэ бүс нутгийн янгир ямааны популяци хэлбэлзэлтэй байгаа нь ажиглагдаж байна.

Хүснэгт. Хээрийн судалгаанд янгир ямаа тэмдэглэсэн нэгтгэсэн бүртгэл

Үзүүлэлт

Коодинат

Тэх

Янгир ямаа

Талбай /км/

Хөгшин

Дунд

Залуу

Бүгд

Ямаа

Борлон

Ишиг

Бүгд

Дүн

Алтай сум

Аж богд

95.09.407

44.51.401

69

3

 

 

3

4

2

 

6

9

95.04.761

44.52.657

 

 

 

 

 

2

1

2

5

5

95.03.965

44.52.982

195

 

 

 

 

6

3

4

13

13

Дүн

3

264

3

 

 

3

12

6

6

24

27

Баянуул сум

Модот уул

Өлийн даваа

95.12.105

47.08.811

36

 

 

 

 

3

2

2

7

7

95.20.720

47.02.519

22

 

 

 

 

5

 

 

5

5

ДҮН

2

58

 

 

 

 

8

2