Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого хийж дууслаа

            БОНХ-ийн сайдын 2014 оны А-181 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах журам”-ын      дагуу аймгийн хэмжээнд энэхүү тооллогын ажлыг УЦУОША-тай хамтран 8 сараас эхлэн зохион байгуулж ажиллалаа. Уг тоо бүртгэлийн ажлаар төв суурин газарт 10 квт хүртэл хүчин чадалтай ердийн галлагаатай зуух аймгийн хэмжээнд 7143, 11-100 квт хүртэл хүчин чадалтай уурын зуух 200 ширхэг байна гэсэн дүн гарлаа. Эдгээр агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүд нь тус онд нүүрс 26467,6 тн, мод 3637,9 м3, аргал 8893,1 тн, хөрзөн 11746,3 тн, үртэс 24.8 тн, нийт 3637,9 м3 мод, 47131,8 тн түлш хэрэглэсэн байна.

     

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН  АГААР БОХИРДУУЛАХ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН БҮРТГЭЛИЙН СУДАЛГАА /2014 он/

       

Сум

Нийт айл

Гэр халаадаг зуух

 

Байшин халаадаг зуух

НИЙТ ДҮН

Түлшний хэмжээ

Төв

Нам даралтын зуух

 

Ердийн зуух

Дөл

Хас

Өлзий

Бекас

Тулга

Дүн

Ердийн зуух

Ханан

Усан

Дүн

Халаадаг талбай

Нүүрс

Мод

Аргал

Хөрзөн

Үртэс

Бусад

 
 

1

Шарга

156

96

 

 

 

 

 

96

 

60

 

60

268.5

156

417.7

24

320.5

187.2

 

 

 

9

 

2

Эрдэнэ

183

143

15

 

23

 

 

181

 

2

 

2

 

183

473.5

 

379

22

 

 

 

7

 

3

Тайшир

88

34

4

 

9

 

 

47

 

12

 

12

 

59

41

34

66

82

 

 

29

3

 

4

Бугат

93

70

 

 

 

 

 

70

 

3

20

23

805

93

264.3

198.4

65.5

137.4

 

 

 

9

 

5

Чандмань

178

162

 

 

 

 

 

162

 

11

5

16

568

178

849

 

398

424

 

 

 

7

 

6

Цээл

232

193

 

 

 

 

 

193

 

16

23

39

179.7

232

145.1

590

215.2

696.6

 

 

 

10

 

7

Дарив

103

38

5

 

 

 

 

43

 

35

18

53

238.9

96

181.2

1

157

42

 

 

7

4

 

8

Жаргалан

135

123

 

 

 

 

 

123

 

12

 

12

413

135

300

874

368

664

 

 

 

5

 

9

Баян-Тоорой

116

83

1

1

 

 

 

85

 

27

4

31

184.1

116

100.1

411.5

169.3

355

 

 

 

11

 

10

Халиун

106

87

 

 

 

 

 

87

7

9

10

26

143.4

113

264.5

250

5

103

 

 

 

4

 

11

Бигэр

162

102

15

15

11

4

1

148

30

9

21

60

161

208

231

 

327

402

 

 

 

22

 

12

Баян-Уул

268

268

217

 

 

 

 

485

5

21

30

56

125.8

541

553

50

135

144

 

 

 

7

 

13

Гуулин

140

76

 

 

 

 

 

76

 

64

 

64

288.7

140

215.5

34

162.5

55

 

 

 

8

 

14

Хөх-Морьт

194

193

1

 

 

 

 

194

 

 

 

0

 

194

10

 

182

182

 

 

 

6