Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

Агаар бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх түвшин

             Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх агууламж болон зөвшөөрөгдөх түвшинг дараах хүснэгтэнд үзүүллээ. Үүнд:

Үзүүлэлтийн нэр

Хэмжилтийн дундаж хугацаа

Хэмжих нэгж

Хүлцэх агууламж, зөвшөөрөгдөх түвшин

Химийн нөлөөлөл

SO2

Хүхэрлэг хий

10 минутын дундаж

мкг/м3

500

20 минутын дундаж

мкг/м3

450

24 цагийн дундаж

мкг/м3

20

Жилийн дундаж

мкг/м3

10

CO

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

30 Минутын дундаж

мкг/м3

60000

1 цагийн дундаж

мкг/м3

30000

8 цагийн дундаж

мкг/м3

10000

NO2

Азотын давхар исэл

20 минутын дундаж

мкг/м3

85

24 цагийн дундаж

мкг/м3

40

Жилийн дундаж

мкг/м3

30

O3

Озон

8 цагийн дундаж

мкг/м3

100

TSP

Тоос (Нийт жинлэгдэгч бодис)

30 минутын дундаж

мкг/м3

500

24 цагийн дундаж

мкг/м3

150

Жилийн дундаж

мкг/м3

100

PM 10

Том ширхэглэгт тоосонцор

24 цагийн дундаж

мкг/м3

100

Жилийн дундаж

мкг/м3

50

PM 2.5

Нарийн ширхэглэгт тоосонцор

24 цагийн дундаж

мкг/м3

50

Жилийн дундаж

мкг/м3

25

Pb

Хар тугалга

24 цагийн дундаж

мкг/м3

1

Жилийн дундаж

мкг/м3

0,5

C20H12

Бөнз-а-пирөн

24 цагийн дундаж

мкг/м3

0,001

Физикийн нөлөөлөл

 

Дуу шуугиан - Өдрийн цаг

07-23 цаг (16 цагийн дундаж)

дБА

60

Дуу шуугиан - шөнийн цаг

23-07 цаг (8 цагийн дундаж)

дБА

45