Говь-Алтай аймгийн агаарын мэдээллийн сан

2008-2013 оны агаарын чанарын мэдээ

Сар

SO2мг/м3

NO2мг/м3

Хүлцэх хэмжээ

0.45

0.085

2008 оны жилийн дундаж

0.016

0.042

2009 оны жилийн дундаж

0.008

0.022

2010 оны жилийн дундаж

0.006

0.016

2011 оны жилийн дундаж

0.005

0.017

2012 оны жилийн дундаж

0.012

0.014

2013 оны жилийн дундаж

0.011

0.015