ургамал мэдээллийн сан

Нэн ховор, ховор ургамал Байгаль орчны газрын захиалгаар 2014-2015 онд аймгийн нутгийг хойд, урд сумдын чиглэлд 2 хуваанр нийт ховор, нэн ховор ургамлын судалгаа хийж ургамлын жагсаалт, тархацын зураг, бодгалийн тоо болон няг Дэлгэрэнгүй...