ургамал мэдээллийн сан

Нэн, ховор унаган буюу, үлдвэр ургамлын удмын санг хамгаалах зорилгоор ургамлын ургамлыг тарималжуулж, нутагшуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагын тоо, ажлын тайлан Нэн, ховор унаган буюу, үлдвэр ургамлын удмын санг хамгаалах зорилгоор ургамлын ургамлыг тарималжуулж, нутагшуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагын тоо, ажлын тайлан Дэлгэрэнгүй...