ойн мэдээллийн сан

Говь-Алтай аймагт “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 2011-2012 онд байгуулсан ойн зурвас байгуулсан болон улсын төсвийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил хийсэн аж ахуй нэгжийн Говь-Алтай аймагт “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 2011-2012 онд байгуулсан ойн зурвас байгуулсан болон улсын төсвийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил хийсэн аж ахуй нэгжийн судалгаа Дэлгэрэнгүй...