Амьтны мэдээллийн сан

Янгир ямаа

  • 1953 оноос агнахыг хуулиар хориглосон

  • Монгол улсын улаан номонд бүртгэгдсэн

  • Тархац нутгийн ихэнхийг улсын тусгай хамгаалалтанд авчээ

        Янгир ямаа нь өндөрлөг уул, тал хээр, говь цөлийн хад асгатай жижиг толгод, нам ууланд ч байршиж амьдардаг. Тухайлбал, Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд Тахийн шар нуруу, Аж Богдын нуруу, Хар хайрхан, Атас-Игэс уулын орчим, Хөшөөтийн нуруу, Эдрэнгийн нуруунд янгир ямаа байршин амьдарч ялангуяа говийн бэсрэг уулсын хооронд нүүдэллэн байршиж амьдардаг.

Говь-Алтай аймгийн янгир ямааны нөөц

        Янгир ямааны тархац бүхий нутагт хийсэн хээрийн судалгааны сорилын 2159 км2  талбайд тэмдэглэгдсэн 586 бодгаль янгир ямааг аргачилалын дагуу тархацын 4771 км2 талбайд нялзааж тооцоход Говь-Алтай аймгийн дэвсгэр нутгийн хэмжээнд 1248 толгой янгир байгаа нь тогтоогдлоо.

Хүснэгт 48. Янгир ямааны тархацыг сумаар нь харуулбал

Сумдын нэр

Сорил талбайн хэмжээ

Ажиглагдсан тоо

Нийт талбай

км/ кв

Нөөц

Нягтшил 1000 гад

Алтай

264

27

503

51

0,1

Баянуул

58

12

149

30

0.2

Бигэр

68

17

83

21

0.2

Бугат

367

160

613

267

0.4

Дарив

85

16

166

31

0.2

Хөхморьт

24

7

24

7

0.2

Жаргалант

56

12

163

35

0.2

Тайшир

52

12

337

77

0.2

Тонхил

380

85

560

125

0,2

Цээл

145

19

278

36

0.1

Цогт

80

26

286

93

0,3

Эрдэнэ

35

9

544

140

0.2

Шарга

260

87

620

207

0.3

Чандмана

150

83

180

100

0,5

Халиун

100

9

180

16

0.1

Төгрөг

35

5

85

12

0.1

НИЙТ ДҮН

2159

586

4771

1248