Химийн бодисын мэдээллийн сан

Бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Тухай химийн бодисын монгол нэр, олон улсын нэр, кассын дугаар, хамаарах субьект-р нь доорх линкээр орж үзнэ үү. 

http://www.eic.mn/toxic/tatoxiclimitvalue.php