Хог хаягдлын мэдээллийн сан

“ХОГГҮЙ АЛТАЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” АЙМГИЙН ТӨВИЙН ЭЗЭНГҮЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

“ХОГГҮЙ АЛТАЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА”  АЙМГИЙН ТӨВИЙН ЭЗЭНГҮЙ                                                                                                   ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ                                                                                                           АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2016 оны 4 дүгээр сар 27                                                                                 Алтай хот

Нэг. Үндэслэл.

 Байгаль орчин доройтож, экосистемд өөрчлөлт орж байгаа өнөө үед ногоон хөгжил, орчны эрүүл ахуйн тухай цаг үеэ олсон чухал асуудлуудын нэг нь болж байна. Гэвч сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй явагдаж байгаа хүн амын механик хөдөлгөөн нэмэгдэж, гэр хороолол тэлж, төв суурин газруудын нягтрал ихэсч, хүн амын хэрэглээ болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний улмаас гарах хаягдал тоо хэмжээ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж, хог хаягдлын хэмжээ буурахгүй байна.

Хоёр. Зорилго:

Иргэд экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, байгаль орчиндоо хандах зөв хандлагыг  төлөвшүүлэх, байгаль хамгаалахад.   Хоггүй цэвэр орчин бүрдүүлэх иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ажлын гол зорилго оршино

Гурав. Зорилт:

-          Цэвэр орчинг бүрдүүлэх

-           Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

-          Бохирдолтоос үүсэх халдварт өвчнөөс сэргийлэх

Дөрөв. Хугацаа:

2016.04.30-нд 11 цагаас Алтай хотын Жанчив баатрын талбайд

Тав. Ажиллах бүрэлдэхүүн:

Залуусын клуб, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, байгууллага болгоноос 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцох, сайн дурын хамт олон.

 Зургаа. Ажиллах чиглэл:

Îð÷íû áîõèðäëûã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð á¿õ íèéòèéí èõ öýâýðëýãýýíèé  ажилд байгууллага хамт идэвхитэй оролцоно уу.

Байгууллага хамт олныг бидэнтэй нэгдэж 5-аас дээш ажилтанаа оролцуулахыг уриалж байна. Èéìä “Õîã õàÿãäëûí òóõàé” õóóëèéí  9 ä¿ãýýð ç¿éëèéí  9.3 äàõü çààëòàä “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага орчны газрынхаа хог хаягдлыг цэвэрлэх болон хог хаягдлыг зайлуулах олон нийтийг хамарсан ажилд оролцох үүрэгтэй” ãýæ çààñíû äàãóó îð÷íû õîãèéã öýâýðëýí, íèéòèéí öýâýðëýãýýíä èäýâõèòýé îðîëöîõûã ìýäýãäüå. Хүн бүр цэвэрлэгээний багаж, уут, бээлийтэй байх.

Долоо. Гарах үр дүн:

Залуучуудын оролцоотойгоор энэхүү ажлыг зохион байгуулсанаар эзэнгүй хог хаягдлын хэмжээ буурч, иргэдийн нийгмийн оролцоо нэмэгдэж, тэдний эрүүл аюулгүй цэвэр орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

Найм. Санаачлагач:

“ЗАЛУУС” КЛУБ

Ес:  Хамтран зохион байгуулагач:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР