Хог хаягдлын мэдээллийн сан

ОРЧНЫ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ОРЧНЫ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ 
ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДАД СУРГАЛТын ажлыг зохион байгууллаа.

Хүүхэд залуучуудад сургалтын мэдээлэл хийснээр зөв дадал зуршилтай болж ухамсарт нь хүргэснээр тэдний идэвхи санаачлага нэмэгдэж өөрсдийн амьдардаг газрын орчны бохирдол буурах, эрүүл аюулгүй байдлыг орчинд амьдрах мэдлэг дээшлүүлэх зорилготой. Уг ажлыг 4-р сарын 11,12 -нд ГАА ЕБС-ийн Хими, Биологи сонгон судалж буй сурагчид, Эко клубын сурагчид төгсөх ангийн нийт 150 орчимсурагчдад дараах чиглэлүүдээр мэдээлэл хийлээ.
1. Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай
2. Ундны уст цэгийн стандарт, эрүүл ахуй ба уснаас шалтгаалах өвчлөл
3. Мөнгөн усны хор аюул, мөнгөн ус агуулсан багаж хэрэгслүүд 
4. Хуванцар савын хэрэглээ
5. Эко байх зөвлөмжүүд 
6. Аðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí ñòàíäàðò, à÷ õîëáîãäîë
7. Эрүүл ахуйн тухай хууль