ойн мэдээллийн сан

Ногоон мөчрийн үржүүлэг, бортогонд мод тарих