ойн мэдээллийн сан

СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИЙН 2014 ОНЫ 4-Р УЛИРЛАЛД ХИЙХ АЖИЛ

  • Байгууллагын ажилтнуудтай “Хөдөлмөрийн гэрээ” байгуулж дүгнэнэ.
  • Хариуцсан сумдын хэмжээнд сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна.
  • Мэргэжилтнүүдийг холбогдох сургалт семинарт хамруулж, ажлын чадавхийг нэмэгдүүлнэ.
  • Аймгийн төвийн "Ерөнхий боловсролын сургуулийн” сурагчдын дунд ойн талаар зохион бичлэг, “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулна.
  • Сургуулийн “эко клүбүүдтэй” хамтарч ажиллана.
  • Нутгийн байгаль цаг уурт тохирсон мод бутны үрийг түүж, тарьц, суулгац бэлтгэнэ.
  • Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж, мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлнэ.
  • Байгууллагын мэдээллийн санг бүрдүүлж, мэдээллийг албан байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэнэ.