Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал

Хүнхэр амралт аялал жуулчлалын цогцолбор

Хүнхэр амралт - Äàðõàí öààçàò “Õàñàãò õàéðõàí” óóëûí àð õàæóóä òóñãàé õàìãààëàëòòàé á¿ñ íóòàãò äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 2200-2600ìåòð ºíäºð ºðãºãäñºí Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Æàðãàëàí ñóìûí íóòàã Õ¿íõýðèéí ãîëä Àëòàé õîòîîñ 70 êì çàéòàé îðøäîã. Àìðàëòûí á¿ñýä îðøèõ Õ¿íõýð ãîëûí ðàøààíûã íóòãèéí àðä îëîí 200-ä æèëèéí òýðòýýãýýñ õîäîîä, ýëýã, öºñ äîòðûí ýðõòíèéã àíàãààí ñóâèëàõàä óóæ õýðýãëýæ èðñýí ò¿¿õýí óëàìæëàëòàé. Ðàøààí íü õëîðèä- ãèäðîêàðáîíàò- êàëüöè- ìàãíè- íàòðèéí íàéðëàãàòàé, í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéòýé õ¿éòýí ðàøààí þì.
                                                                                                                                          Харилцах утас: 70483688, 70484836