Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ус ашиглуулах дүгнэлт

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

 

      Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ус ашиглах хүсэлтэд дараах бичигбаримтыг хавсаргана:

 

Бүрдүүлэх материал

1

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт бүхий албан бичиг

2

Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг

3

Ус, рашааны нөөц, чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны тайлан

4

Ашиглаж болох усны \

 

 нөөцийн талаарх дүгнэлт  /БОНХЯ-ны БХЗГ-ын Усны нөөцийн хэлтэс/

5

Худгийн паспортын хуулбар

6

Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт

7

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт

8

БОНХЯамны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай кадастрын хэлтсийн лавлагаа

/усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн талаар/

9

БОНХЯамны Сав газрын удирдлагын хэлтсийн лавлагаа /аль усны сав газарт хамаарагдах талаар/

10

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, үндсэн үйл ажиллагааны техник, эдийн засгийн үзүүлэлт

11

Уулын ажлын болон тухайн жилийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө /эх хувь, баталгаажуулсан/

12

Барилга байгууламжийн зураг, төсөл

13

Урд оны уулын ажлын болон ус ашиглалтын тайлан, ус ашиглуулах дүгнэлт

14

Холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар

 

 

 

 


 

Мэдээ оруулсан : 2020-04-06 00:00:00
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.