Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн явц

ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН  МЭДЭЭ

Ирсэн бичгийн  Бүртгэлд хүлээж авсан Явуулсан бичгийн Шийдвэрлэсэн байдал Тайлбар
Он,сар, өдөр, дугаар Хаанаас хэнээс Хариу өгөх хугацаа Он,сар, өдөр Дугаар Он,сар өдөр Дугаар Хаана хэнд  Албан тоотоор Амаар болон утсаар /хэнд Хэрхэн шийдвэрлэсэн Хэнээр   
1 2016.01.06 №33/41 Цагдаагийн газар 2016.01.08 2016.01.07 №02 216.01.08 №05 Цагдаагийн газарт тийм   Тус газарт геологийн мэргэжлийн ажилтан байхгүй. Мөн чулууны дээжийг нүдээр харж шинжлэх боломжгүй тул шинжээчийн дүгнэлт гаргах боломжгүй байна. Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн  
2 2016.01.06 №13 Эрүүл мэндийн газар 2016.01.11 2016.01.08 №04 2016.01.11   Эрүүл мэндийн газарт цахим-аар   Үндэсний хөтөлбөрт оруулах саналыг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
3 2016.01.18 №06 Статистик-ийн хэлтэс 2016.01.19 2016.01.19 №12 2016.01.19 2016.010. Статистик-ийн хэлтэст тийм   Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн  
4 2016.01.18 №1/77 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс  2016.01.25 2016.01.20 №14 2016.01.29   Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст  цахим-аар    Төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжсэн ажлын судалгааг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
5 2016.01.22 №5/34 Прокурорын газар 2016.01.26 2016.01.25 №17 2016.01.25. №33 Прокурорын газарт тийм   Байгаль хамгаалагч нар нь захиргааны зөрчил ногдуулах эрхтэй боловч сүүлийн жилүүдэд торгууль, шийтгэврийн хуудасгүй шалтгаанаар  захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулахгүй байгаа болно. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
6 2016.01.22 №07/404 БОНХАЖЯ-аас 2016.02.05 2016.01.27 №19 2016.02.02 №39 БОНХАЖЯ-нд тийм   Аймгийн хэмжээнд судлагдсан болон судлагдаагүй рашааны ордуудын мэдээллийг  гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
7 2016.01.27 №3/120 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл 2016.02.05 2016.01.28 №21 2016.02.03 №44 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газраас зэрэг дэв олгох төрийн албан хаагчдын судалгааг хүргүүлэв.  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
8 2016.01.28 №5/127 Хууль зүйн хэлтэс 2016.02.03 2016.02.01 №22 2016.02.03 №43 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газраас архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтын захиалгыг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
9 2016.02.02 №5/221 Хууль зүйн хэлтэс 20160.2.25 201602.04 №26 2016.02.23 №59 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газраас Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ,  хадгалалтын мэдээг гарган хүргүүлэв. Бичиг хэргийн ажилтан Т.Нансалмаа  
10 2016.02.17 №15 Төрийн албаны салбар зөвлөл 2016.03.01 2016.02.18 №33 2016.02.26 №62 Төрийн албаны салбар зөвлөл-д тийм   Тус газраас төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг хүргүүллээ. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
11 2016.02.29 №3/329 Засаг даргын тамгын газар  2016.02.29 2016.03.05 №36 2016.03.04 №73 Засаг даргын тамгын газарт тийм   Газрын даргын ээлжийн амралтын саналыг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
12 2016.03.14 №1/186 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.10 2016.03.17 №44 2016.04.04 №96 БОНХАЖЯ-нд тийм   Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн ажлын тайланг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
13 2016.03.15 №10/1315 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.25 2016.03.21 №47 2016.04.22 122 БОНХАЖЯ-нд тийм   Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх зардлаар 2015 онд хийсэн ажлын тайланг хүргүүлэв мэргэжилтнүүд  
14 2016.03.24 №3/434 Засаг даргын тамгын газар  2016.06.20 2016.12.20 2016.03.25 №49 2016.06.23 №197 ЗДТГ-ын ХБХ-т тийм   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хагас жилийн байдлаар гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн  
15 2016.03.18 №04/1379  БОНХАЖЯ-аас 2016.04.01 2016.03.29 №54 2016.03.31   БОНХАЖЯ-нд цахим-аар   Яамны мэргэжилтэнд nandinerdene@mne.gov.com хаягаар хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн  Д.Мөнгөнчимэг  
16 2016.03.28№06/1606 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.20 2016.03.31 №56 2016.04.20 №114 БОНХАЖЯ-нд тийм   Ойжуулалтын тайланг гарган хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
17 2016.03.29№1/197 Аймгийн ИТХ 2016.03.31 2016.04.10 №58 2016.04.10   Аймгийн ИТХ-д цахим-аар   Шилэн дансны мэдээллийг хүргүүлэв. ня-бо              А.Энх-Амгалан  
18 2016.03.30№5/462 Засаг даргын тамгын газраас  2016.04.10 2016.03.31 №59 2016.04.08   Засаг даргын тамгын газарт цахим-аар   Мэдээг гарган aachka_9@yahoo.com хаягаар хүргүүлэв. Бичиг хэргийн ажилтан Т.Нансалмаа  
19 2016.03.30№6/1671 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.20 2016.04.01 №60 2016.04.20 №113 БОНХАЖЯ-нд тийм   Ойн хөнөөлт шавьжны тайланг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
20 2016.03.23№7/1956 УИХ-ын Байнгын хороо 2016.04.01 2016.04.04 №64 2016.04.13 №3/515 УИХ-ын Байнгын хороонд тийм    Ус ашигласны төлбөрийн орлого, зарцуулалтын мэдээллийг хүргүүлэв. /ЗДТГ-аас албан бичиг нь гарсан/ Мэргэжилтэн Б.Содмаа хугацаа хоцорч ирсэн
21 2016.03.28№01/1583 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.15 2016.04.04 №65 2016.04.15 БОНХАЖЯ-нд тийм   Аймгийн ус намгархаг газрын мэдээллийг гарган хүргүүлэв. /ЗДТГ-аас албан бичиг нь гарсан/ Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
22 2016.04.05№85 Худалдан авах ажиллагааны алба 2016.04.11 2016.04.06 №68 2016.04.11 №102 Худалдан авах ажиллагааны албанд тийм   Судалгааг хүргүүлэв.         Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
23 2016.04.06№2/483 Засаг даргын тамгын газар  2016.04.11 2016.04.07 №70 2016.04.11   Засаг даргын тамгын газарт  цахим-аар 15.47 цагт   Ажиллагсадын мэдээллийг нэгтгэн хүргүүлэв.          Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
24 2016.04.06№37 ГАА дахь Төрийн албаны салбар зөвлөл 2016.04.12 2016.04.11 №73 2016.04.11   ГАА дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд цахимаар 16.00 цагт   Судалгааг хүргүүлэв.          Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
25 2016.04.07№04/1908 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.19 2016.04.14 №81 2016..04.18 №109 БОНХАЖЯ-нд тийм   Судалгаа саналыг хүргүүлэв.   Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  
26 2016.04.15 №02/2109 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.25 2016.04.18 №83 2016.04.25   БОНХАЖЯ-нд цахимаар 10.00 цагт   Хамтран ажиллах тухай саналыг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Ч.Дариймаа  
27 2016.04.15№07/2135 БОНХАЖЯ-аас хариутай 2016.04.20 №85 2016.05.13 №145 БОНХАЖЯ-нд тийм   Чиглэлийг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
28 2016.04.21№04/2323 БОНХАЖЯ-аас 2016.04.30 2016.04.26 №89 2016.04.29 №130 БОНХАЖЯ-нд тийм   Мэдээллийг гарган хүргүүлэв Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  
29 2016.04.12№08/2024 БОНХАЖЯ-аас 2016.06.01 2016.05.11 №97 2016.05.31 №165 БОНХАЖЯ-ны ТЗ-ны УГ-т тийм   Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулж судалгааг хавсралтын дагуу гарган хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
30 2016.04.28№1/118 БОНХАЖЯ-ны Ойн судалгаа хөгжлийн төв 2016.06.10 2016.05.20 №110 2016.06.10 №176 БОНХАЖЯ-ны Ойн судалгаа хөгжлийн төвд тийм   2017 онд аймгийн хэмжээнд шинэсэн ой бүхий сумдаас санал авч нэгтгэн хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
31 2016.05.18№02/3085 БОНХАЖЯ-наас 2016.06.01 2016.05.24 №112 2016.05.31             2016.06.02 №168 БОНХАЖЯ-нд тийм цахимаар   Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болон Сум дундын ойн ангийн 2013-2015 оны төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг нэгтгэн гаргаж хүргүүлэв. нягтлан А.Энх-Амгалан  
32 2016.05.30№4/678 ЗДТГ-ын ТЗУХ 2016.06.06 2016.05.31 №128 2016.06.06 №170 ЗДТГ-ын ТЗУХ-т тийм   Тус газраас  төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх албан хаагчийн судалгааг гарган хүргүүлэв.   Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
33 2016.06.06№69 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөл 2016.06.12 2016.06.06 №130 2016.06.10 №175 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөлд тийм   Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар хүргүүлэв  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
34 2016.06.07 Цэргийн штаб 2016.06.12 2016.06.07 №131 2016.06.10 №174 Цэргийн штабт тийм   Тус газраас орон нутгийн стратегийн үнэлгээ хийхтэй холбогдуулан холбогдох судалгааг гарган хүргүүлэв. мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  
35 2016.06.06№67 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөл 2016.06.12 2016.06.08 №133 2016.06.10 №175 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөлд тийм   Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар хүргүүлэв  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
36 2016.06.10№5/22 ГАА-ийн Прокурорын газар 30 хоногийн дотор 2016.06.13 №141           хугацаа болоогүй  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
37 2016.06.14№72 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөл 2016.06.20 2016.06.15 №143 2016.06.20 №189 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газарт Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Төрийн захиргааны академид суралцуулахаар нэр дэвшүүлэх төрийн албан хаагч байхгүй болно.
 
 Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
38 2016.06.15№5/756 Хууль зүйн хэлтэс 2016.06.20 2016.06.16 №145 2016.06.20 №188 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газарт нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр байхгүй болно.
 
 
Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
39 2016.06.20№73 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөл 2016.06.24 2016.06.21 №150 2016.06.24 №201 Төрийн албаны ГАА дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газраас ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хүргүүлэв.  Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
40 2016.06.21№5/771 Хууль зүйн хэлтэс 2016.06.30 2016.06.22 №151 2016.06.27 №207 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Тус газарт ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг II улирлын байдлаар гарган хүргүүлэв. Бичиг хэргийн ажилтан Б.Ганширнэн  

 

Мэдээ оруулсан : 2016-06-30 19:21:34
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.