Говь-Алтай аймгийн байгаль орчны дэд мэдээллийн сан
ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
          ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН  МЭДЭЭ  
                           
2015.07.30                                                                                  Есөнбулаг сум
Ирсэн бичгийн  Бүртгэлд хүлээж авсан Явуулсан бичгийн Шийдвэрлэсэн байдал Тайлбар
Он,сар, өдөр, дугаар Хаанаас хэнээс Хариу өгөх хугацаа Он,сар, өдөр Дугаар Он,сар өдөр Дугаар Хаана хэнд  Албан тоотоор Амаар болон утсаар /хэнд Хэрхэн шийдвэрлэсэн Хэнээр   
1 2014.09.16№3/1577 ЗДТГ 2015.01.05 2014.09.17 №261 2015.01.05 №04 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст тийм   Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
2 2014.12.12 №59 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл 2015 .01.05 2014.12.12 №391 2015.01.05 11.30 цагт ЗДТГ-ын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Итэшмаад тайлан   Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
3 2014.12.22 №397 Аудитын газар 2015.01.12 2014.12.23 №393 2015.01.12 №10 Аудитын газарт тийм   Тус газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж өгөхийг хүссэн албан бичгийг хүргүүлэв. Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан  
4 2014.12.24 №3/676 Есөнбулаг сумын ЗДТГ 2015.01.05 2014.01.30 №398 2015.01.05 №05 Есөнбулаг сумын ЗДТГ-т тийм  
Тус газрын 1, 2 дугаар цэргийн үүрэгтэн, автомашин, механизмын бүртгэл, судалгааг гарган хүргүүлэв.
Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
5 2014.12.30 №8/234 БОНХАЖЯам 2015.01.15 2014.12.31 №399 2015.01.14 №12 БОНХАЖЯ-ы газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас 2014 онд гаргасан ус ашиглуулах дүгнэлтийн хуулбарыг товчооны хамт хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
6 2015.01.05 №2/03 Хөгжлийн бодлогын хэлтэс  2015.01.10 2015.01.06 №01 2015.01.10 16.00 цагт Хөгжлийн бодлогын хэлтэст, baasan@govi-altai.gov.mn цахим-аар   Аймгийн нийгэм эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах саналыг хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
7 2015.01.06 №2/08 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 2015.01.12 2015.01.07 №03 2015.01.12 №09 Насан туршийн боловсролын төвд тийм   Тус газраас 2015 онд зохион байгуулах сургалт, семинарын төлөвлөгөөг хавсралтаар хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
8 2015.01.08№21/17 Онцгой байдлын хэлтэс 2015.01.20 2015.01.08 №04 2015.01.20 №20 Онцгой байдлын хэлтэст тийм   Тус газраас гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний тодотголд оруулах санал байхгүй бөгөөд 2015 онд гамшгийн үед хамтран ажиллах гэрээг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
9 2015.01.21 №5/30 Прокурорын газар 2015.01.28 2015.01.22 №14 2015.01.28 №26 Прокурорын газарт тийм   Тус газрын захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудын судалгааг гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
10 2015.01.20 №08/24 БОНХАЖЯам 2015.01.26 2015.01.23 №19 2015.01.26 №25 БОНХАЖЯ-ы газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
11 2015.01.22 №06/295 БОНХАЖЯам 2015.01.28 2015.02.02 №24 2015.02.02 №43 БОНХАЖЯ-ы аялал жуулчлалын бодлогын зохицуулалт-ын  газарт  тийм   Тус газраас Google street view-д оруулах шаардлагатай газруудын мэдээллийг хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа Хугацаа хоцорч ирсэн
12 2015.02.05№24 ЗДТГ 2015.02.10 2015.02.05 №25 2015.02.10 №47 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлд тийм   Тус газраас зэрэг дэв олгох төрийн албан хаагчдын судалгааг хүргүүлэв.  Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
13 2015.02.09№01 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл 2015.02.17 2015.02.10 №26 2015.02.17 №62 ИТХ-ын ажлын албанд тийм   Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2015 онд зохиох ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
14 2015.02.17№09/835 БОНХАЖЯам 2015.03.16 2015.02.25 №28 2015.03.17 №78 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газарт, sbattsetseg_mgl@yahoo. сom албан бичгээрцахим-аар, /2015.03.16 16.00 цаг/   Тус аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн судалгааг гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
15 2015.03.19№3/413 ЗДТГ 2015.04.05 2015.03.20 №40 2015.04.03 №102 Төрийн захиргаа удирдлагын
хэлтэст
тийм   Тус аймагт байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжиж буй гадны төсөл хөтөлбөр, гадаад хамтын ажиллагааны талаарх судалгааг гарган хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
16 2015.03.20№38 Онцгой байдлын хэлтэс 2015.04.05 2015.03.20 №42 2015.04.03 №101 Онцгой байдлын хэлтэст тийм   2015 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 38 дугаартай ирүүлсэн албан шаардлагын хариуг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
17 2015.03.26 №3/456 ЗДТГ 2015.04.10 2015.03.27 №46 2015.04.06 №104 ЗДТГ-т тийм   Тус газрын даргын ээлжийн амралтын саналыг хүргүүлэв Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
18 2015.03.31№3/470 ЗДТГ 2015.06.20, 2015.12.20 2015.04.01 №48 2015.06.24 №227 Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст  тийм   1. Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг 2015 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтүүдийг хагас жилийн байдлаар гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
19 2015.03.31№01/1786 БОНХАЖЯ-ы сайд 2015.04.03 2015.04.06 №50 2015.04.07 №2/489 БОНХАЖЯ тийм   ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн албан бичгээр хариуг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа Хугацаа хоцорч ирсэн
20 2015.04.07№4/491 ТЗУХ 2015.04.08 2015.04.08 №53 2015.04.08 №109 ТЗУХ-т тийм   Тус газрын 2014 оны 12 сарын 31-нээс 2015 оны 04 сарын 08-ны хугацааны орон тоо, хөдөлгөөний мэдээллийг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
21 2015.04.13№2/514 Иргэн нийгмийн хөгжлийн бодлого эрхэлсэн орлогч Д.Батсайхан 2015.06.25, 2015.12.25 2015.04.14 №59 2015.06.25 №229 нийгмийн хөгжлийн хэлтэст тийм   1. Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаар үндэсний стратегийн зорилтуудыг аймагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
22 2015.04.13№7/2103 БОНХАЖЯ-ы Ойн бодлого зохицуулалтын газар 2015.04.20 2015.04.15 №62 2015.04.20  11.40 цаг tree_forest_tree@yahoo.com цахим -аар   Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн тооллогын дүн, Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай мэдээллийг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
23 2015.04.16№2/560 Эдийн засаг, дэд бүтэцийн хөгжлийн бодлого эрхэлсэн орлогч дарга Д.Чинзориг хагас, бүтэн жилээр 2015.04.17 №65 2015.06.12 №218,  Хөгжлийн бодлогын хэлтэст тийм   1.3. Монгол Улсын үндсэн чиглэлийн биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтүүдийг 2015 оны хагас жилийн байдлаар гарган Хөгжлийн бодлогын хэлтэст, тус тус хүргүүллээ.                                2.                                                                Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  
24 2015.04.15№11/2140 БОНХАЖЯ-ы Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 2015.05.01 2015.04.20 №67 2015.04.30 15.30 цагт   ganbat_boyam@yahoo.com цахим аар   Байгаль орчны мэдээллийн сангийн eic.mn цахим санд байршуулсан захиргааны статистик мэдээллийн БОХ маягтуудыг шинэчлэх төсөлд тус газраас санал байхгүй тухай мэйл хаягаар нь хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  
25 2015.04.17№75 Аудитын газар 2015.05.28 2015.04.20 №69 2015.04.27 №139 Аудитын газарт тийм   Аймгийн хэмжээнд  ашиглагдаж байгаа худаг, унд ахуйн зориулалтаар гаргасан худгийн зөвшөөрөл авсан иргэдийн судалгааг гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
26 2015.04.17№05/2248 БОНХАЖЯ-ы Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар 2015.05.01 2015.04.22 №74 2015.04.30 №150 БОНХАЖЯ-нд тийм   Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгалийн ургамал ашиглан үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгжийн судалгаа, жилд ашигладаг ургамалын дээд хэмжээний тайлан, 2015 онд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ургамал түүж бэлтгэх санал, мэдээг хүргүүлэв Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
27 2015.04.21№09/2305 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газар  2015.04.29 2015.04.22 №75 2015.04.28 №141 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газар  тийм   Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх тухай саналыг орон нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны байгууллага, нөхөрлөлийн гишүүдийг хамруулан хавсралтын дагуу гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
28 2015.04.23№08/2373 БОНХАЖЯ-ы Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газар 2015.05.04 2015.04.27 №78 2015.05.04 №154 БОНХАЖЯ-ы Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газарт     Аймгийн хэмжээнд унд ахуйн усан хангамжийг гадаргын уснаас авч ашиглаж байгаа сумдын судалгааг гарган хүргүүлэв.  Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
29 2015.04.29№09/2491 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газар  2015.05.15 2015.05.04 №82 2015.05.05 №157 БОНХАЖЯ-ы Төрийн захиргааны удирдлагын газарт тийм   “Байгалийн нөөцийн хамтын менежмент” нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн нэрс болон, үзэсгэлэн худалдаанд оролцох нөхөрлөлүүдийн санал, мөн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, тэргүүний туршлага бүхий нөхөрлөлийн танилцуулгыг  хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
30 2015.05.06№11/2659 БОНХАЖЯ-ы Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 2015.05.15 2015.05.11 №87 2015.05.15 №179 БОНХАЖЯ-ы Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт тийм   2014 онд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу аймгийн ИТХ-аас тогтоол гарч ой, ус, ургамал, газрын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос тодорхой хувь хэмжээний дагуу байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулсан тайланг сум тус бүрээр гарган хүргүүлэв.
 
Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
31 2015.05.08№6/642 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2015.05.15 2015.05.11 №88 2015.05.15  11.00 цагт Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлангаар   Төсвийн үе шатанд гарч буй хүндрэл, шийдвэрлэх арга замын судалгаа, хууль журмыг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл, шийдвэрлэх арга замын судалгааг тус тус гарган хүргүүлэв. Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан  
32 2015.05.20№153 Хөдөлмөрийн хэлтэс 2015.05.25 2015.05.20 №91 2015.05.25 №185 Хөдөлмөрийн хэлтэст тийм   Тус газарт одоогоор сул, хэрэгцээтэй ажлын байр байхгүй тухай хариуг хүргүүлэв.
 
Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
33 2015.05.22№03/3149 БОНХАЖЯ-ы Төрийн нарийн бичгийн дарга 2015.05.26 2015.05.25 №95 2015.05.26 №187 БОНХАЖЯ-нд тийм   Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын хооронд 2015 онд  байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын бодлогыг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн явц, тасарч болзошгүй ажил, арга хэмжээний талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
34 2015.05.07№1/135 Ойн судалгаа хөгжлийн төв 2015.05.15 2015.05.27 №97     Хөгжлийн бодлогын хэлтэст      Сум дундын ойн ангитай хамтарч хэрэгжүүлж хариуг мэдэгдэх бөгөөд СДОА-ийн дарга Увс аймагруу томилолтоор явсан учир  хариу хүлээгдэж байна. Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж Хугацаа хоцорч ирсэн
35 2015.05.25№5/708 Хууль зүйн хэлтэс 2015.06.25 2015.05.27 №98 2015.06.25 №232 Хууль зүйн хэлтэст тийм   Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлээр ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг  
36 2015.05.27№122 УЦУОШАлба 2015.05.29 2015.05.28 №100 2015.05.29 №194 УЦУОША-нд тийм   Тус газраас сүүлийн жилүүдэд агаар бохирдуулах чиглэлд хийсэн ажил, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Т.Хандармаа  
37 2015.05.27№6/718 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2015.06.12, 2015.07.10 2015.05.29 №102 2015.06.12 №219 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тийм   1. Тус газрын 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулж хүргүүлэв.                                   Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан Мэргэжилтнүүд  
38 2015.05.28№7/3269 БОНХАЖЯ-ы Ойн бодлго зохицуулалтын газар 2015.06.15 2015.06.02 №103 2015.06.12 №220 БОНХАЖЯ-ы Ойн бодлого зохицуулалтын газарт тийм   Тус аймагт БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн бага оврын тракторыг хөнгөлөлттэй зээлээр худалдан авах хүсэлтэй ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн нөхөрлөл, ойн анги байхгүй болно.
 
Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  
39 2015.06.02№127 Аудитын газар 2015.06.15 2015.06.03 №106 2015.06.09 №211 Аудитын газарт тийм   Тус газраас ирүүлсэн 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн №127 албан бичгийн хариуг хүргүүлэв. Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан   
40 2015.06.02№1/3364 БОНХАЖЯ-ны сайд 2015.06.17 2015.06.05 №110 2015.06.25 №231 БОНХАЖЯ-ны газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газарт тийм   Олон улсын цөлжилттэй тэмцэх өдрийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан, мэдээг  хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилттэн Я.Жаргалцэцэг, мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  
41 2015.06.09№9/93 Цэргийн штаб 2015.06.15 2015.06.10 №111 2015.06.12 №216 Цэргийн штабт тийм   Тус газраас орон нутгийн стратегийн үнэлгээ хийхтэй холбогдуулан холбогдох судалгааг гарган хүргүүлэв. Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг, мэргэжилтэн Б.Содмаа, Б.Пүрэвдорж, Т.Хандармаа  
42 2015.06.24 №87 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл 2015.06.26 2015.06.25 №125 2015.06.26 №234 Төрийн албаны зөвлөлийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөл тийм   Тус газрын Ёс зүйн хороонд 2015 эхний хагас жилд төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс  зүйн зөрчлийн тухай гомдол, мэдээлэл ирүүлээгүй болно. 
 
Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  
43 2015.07.08 №08/4238 БОНХАЖЯам 2015.08.10 2015.07.21 №134 2015.07.30 №250 БОНХАЖЯ-ны газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газарт тийм   Тус аймгийн хэмжээнд 2016-2021 онуудад шаардагдах хөв цөөрмийн мэдээлэл болон Усны тухай хуулийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гарган хүргүүлэв. Мэргэжилтэн Б.Содмаа  
44 2015.06.16 №2-742 МУ-ын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газар 2015.07.01 2015.06.16 №121 2015.07.27 №247 МУ-ын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын тосны газарт тийм    Тус аймгийн хэмжээнд газрын тосны эрэл хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй талбайд хамрагдах сумдаас “Газрын тосны, уламжлал бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд байгаль орчны нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг хүлээн авах журам”-ын төсөлд өгсөн саналыг  нэгтгэн хүргүүлэв.                             Мэргэжилтэн Б.Гандорж  
                           
       
    СУДАЛГАА ГАРГАСАН:БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН                                        Т.НАНСАЛМАА  
 
 
Мэдээ оруулсан : 2015-08-19 11:33:19
2014 он © Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.